MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i ogniotrwałych"

 

II MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest drugą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

 

Spis treści:

 

Wiesława B o g u t y n - Oczekiwane zmiany prawa ochrony środowiska, mogące mieć wpływ na przemysł cementowo-wapieniczy (Expected changes in enviromental protection legislation which could impact on cement and lime sector) 9
Andrzej R y b a r c z y k - Gospodarka odpadami w aspekcie zrównoważonego rozwoju (Waste management in relation to sustainable development) 25
Georg L o c h e r - Die Umsetzung der europäischen Verbrennungsrichtlinie in der deutschen Zementindustrie (Realizacja europejskich wytycznych w zakresie procesów spalania w niemieckim przemyśle cementowym) 32
Janusz M i k u ł a - Gospodarka odpadami komunalnymi i konsekwencje wdrażania projektowych uregulowań prawnych (Municipal waste management and the effect of enforcement new projects of legislation) 39
Franciszek S ł a d e c z e k - Możliwości spalania odpadów w krajowych piecach cementowych w świetle obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej (Possibilities of waste co-incineration in domestic cement kilns in the light of being in force Directive of European Union) 49
Jerzy D u d a - Ograniczenie energochłonności i ekologia wyzwaniem dla przemysłu cementowego (Reduction of energy demand and ecology as a challenge for cement industry) 64
Volker H o e n i g - Möglichkeiten zur Verminderung des Energieverbrauchs und der energiebedingten CO2-Emissionen der Zementindustrie (Możliwości przemysłu cementowego w zakresie obniżenia zużycia energii oraz energetycznie uwarunkowanych emisji CO2) 75
Lucyna J a n e c k a, Andrzej W ę s e k, Marek G n y p e k - Możliwości spektrometrii rentgenowskiej w analizie materiałów przemysłu budowlanego (X-Ray fluorescence spektrometry for analysis of materials in the building industry) 89
Poul R y e - Filtry workowe i elektrostatyczne w przemyśle cementowym (Fabric filters and electrostatic precipitators in the cement industry) 91
Jerzy W a l a s z e k, Andrzej R a do m s k i - Wpływ modernizacji pieca obrotowego w Cementowni “Ożarów” na stan środowiska (Influence of kiln modernisation in „Ożarów” cement plant on environmental conditions) 100
Frank R u o s s - Die Vorbrennkammer für stückige Brennstoffe – Entwicklungsstand einer neuen Technologie (Komora spalania wstępnego dla kawałkowych paliw zastępczych – stan rozwoju nowej technologii) 111
Marek G a w l i ń s k i, Grzegorz R y ś - Uszczelnienia z cieczą magnetyczną jako alternatywa dla uszczelnień tradycyjnych (Magnetic ferrofluid seals as alternative for tradicional seals) 125
Ingo E n g e l n - Hüttensandmahlung mit der Polysius-Rollenmühle (Przemiał żużla granulowanego w młynie rolowym firmy Polysius) 133
Krzysztof J e s i o n e k, Małgorzata Wiewiórowska, Wojciech P l u t e c k i - Wentylatory wyciągowe spalin i ich regulacja w aspekcie energooszczędności procesów technologicznych cementowni (Flue gas fans and their control in the aspekt of energy saving during technological processes in cement industry) 146
Krzysztof J e s i o n e k, Andrzej K w i e c i e ń, Radosław Z i e l i ń s k i - Efektywność stosowania różnych metod regulacji wentylatorów w przemyśle cementowym (Efficiency of different methods of fans control in cement industry) 157
Jan K u b i k, Zbigniew L e ż a ń s k i, Zbigniew N a j z a r e k - Potrzeba unieszkodliwiania pyłu ze spalin termicznej utylizacji odpadów w przemyśle materiałów budowlanych (Utylization necessity of the incinerator flay ash from waste thermal processing in the building material industry) 169
Wojciech K a l i n o w s k i - Wykorzystanie energooszczędnych technik przemiałowych w krajowym przemyśle cementowym (Usage of energy saving techniques in domestic cement industry) 176
Jacek S z c z e r b a, Dariusz K a l a r u s - Obieg metali ciężkich przy utylizacji odpadów pogalwanicznych w piecu obrotowym do produkcji klinkieru portlandzkiego metodą mokrą (Heavy metal circulation during utylization of galvanic waste in rotary kiln for portland cement wet method production) 191
Stanisław P e u k e r t - Techniczne, energetyczne i ekologiczne aspekty utylizacji odpadów przemysłowych w procesie produkcji cementu (Technical, energy saving and ecological aspects of industrial waste utilisation in portland cement production process) 204
Waldemar M. J o ń c z y k, Tadeusz R a t a j c z a k, Wojciech W i ś n i e w s k i - Kopaliny towarzyszące węglom brunatnym w złożu „Bełchatów” i możliwości ich surowcowego wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych (Mineral raw materials associated with lignite in the „Bełchatów” deposit and their possible applications in the industry of building materials) 223
Paweł P i c h n i a r c z y k - Kierunki zagospodarowania gipsu syntetycznego w przemyśle materiałów budowlanych (Directions of utylization of synthetic gypsum in industry of building materials) 233
Albin G a r b a c i k; Sławomir C h ł ą d z y ń s k i, Tomasz B a r a n - Właściwości betonu z cementów zawierających popioły lotne wapienne (Properties of concrete from cements containing calcareous fly ash) 243
Jadwiga Z a r ę b a, Krystyna R a j c z y k, Anna K r ó l - Wpływ rodzaju spoiwa cementowego na stopień immobilizacji metali ciężkich zawartych w szkodliwych odpadach (The effect of cementitious materials on an immobilization degree of heavy metals from hazardous wastes) 254
Maria S z a b l e w i c z , Izabela S z t a m b e r e k – G o l a, Tomasz C i e s i e l c z u k - Oznaczanie związków organicznych oraz HCL i HF emitowanych do atmosfery z procesów technologicznych (Determination of organic compounds HCL i HF emited to atmosphere from technological processes) 264
Bronisław W e r y ń s k i, Lucyna J a n e c k a - Odpady przemysłowe jako dodatki poryzujące w produkcji budowlanych pustaków ceramicznych o podwyższonej izolacyjności cieplnej (Industrial waste as wormholemaking additives in producing of ceramic hollow bloks with the increashed thermal insulating power) 274
Zdzisław B ą k, Janusz R u c k i, Małgorzata Ś l i w i ń s k a – S e r a f i n - Gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania powstających w procesie produkcji elektrycznej w Elektrowni „Opole” (Utylization of combustion by-products arising during the process of electric energy production in Power Plant „Opole”) 287
Albin G a r b a c i k, Sławomir C h ł ą d z y ń s k i, Tomasz B a r a n - Wapno odpadowe jako sorbent w procesach odsiarczania spalin w energetyce (Waste lime as sorbent in flue gas desulphurization processes in power industry) 297
Elżbieta G i e r g i c z n y - Popiół lotny z Elektrowni “Opole” jako dodatek mineralny do betonu (Flay ash from Power Plant „Opole” as a mineral addition to concrete) 310
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014