MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i ogniotrwałych"

 

IV MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest pierwszą z cyklu konferencji organizowanych przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

 

Spis treści:

 

Jerzy D u d a - Energetyczne i ekologiczne aspekty wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych w procesie produkcji cementu (Ecological and power consumption-related aspects of utylization of waste in the cement manufacture process) 9
Hans-Dietmar M a u r y - Verwertung von industriellen und kommunalen Abfällen in der Zementindustrie (Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w przemyśle cementowym (Utylization of industrial and municipal wastes in the cement industry ) 23
Michał K o z i o ł, Jan Na d z i a k i e w i c z, Janusz W. W a n d r a s z - Spalanie paliw z odpadów w procesie produkcji cementu (Combustion of waste flues in the cement manufacture process) 35
Volker H o e n i g - Emissionen beim Einsatz von Sekundärbrennstoffen in Drehofenanlagen der Zementindustrie (Emisje przy stosowaniu paliw wtórnych w piecach obrotowych w przemyśle cementowym, Emissions in utilization of secondary fuels in cement rotary kilns) 45
Richard S c h n e i d e r - Abfälle als Sekundärbrennstoff bei der Klinkerherstellung – mit dem Beispiel des einsatzes von Altreifen bei Dyckerhoff (Odpady jako paliwo wtórne przy produkcji klinkieru na przykładzie wykorzystania zużytych opon w zakładach Dyckerhoff, Waste material as secondary fuel while producing clinke on the example of used tyres in the Dyckerhoff plants) 55
Michael B e c k m a n n, Reinchard S c h o l z - Substitution of primary fuels by waste materials in high temperature processes (Zastępowanie paliw pierwotnych przez paliwa odpadowe w procesach wysokotemperaturowych) 70
Janusz W. W a n d r a s z; Ryszard W i l k, Andrzej J. W a n d r a s z - Paliwa z odpadów (Fuels from wastes) 97
Witold R ó ż y c k i - Instalacja utylizacji zużytych opon samochodowych w ZCW „Górażdże” SA (Used tyres installation at the „Górażdże” Cement and Lime Company) 107
Edmund N o w a k - Paliwo zastępcze na bazie odpadów komunalnych (A substitute fuel on the municipal waste basis) 117
Борыс A. П е р м я к о в, Андрей Б. П е р м я к о в - Энергосбережение в строителььстве России: ситуация, проблемы, рекомеидации, перспективы (Oszczędność energii w budownictwie Rosji: sytuacja, problemy, zalecenia i perspektywy, Energy saving in building engineering in Russia: situation, problems, recommendations and prospectives) 128
Andrzej R y b a r c z y k - Prawne aspekty wykorzystania paliw i surowców odpadowych (Legal aspects of utilization of waste fuels and raw materials in the cement industry) 144
Jan M a ł o l e p s z y, Zdzisław P y t e l - Wpływ metakaolinitu na właściwości cementów (Influence of metakaolinite on properties of cement) 154
Albin G a r b a c i k, Jacek S z e r b a - Odpady przemysłowe jako dodatki w procesie produkcji cementu (Waste materials as cement constituents in cement technology) 164
Jerzy W a l a s z e k, Henryk D z i e w i r z - Doświadczenia Cementowni „Ożarów” SA w stosowaniu odpadów przemysłowych w procesie produkcji cementu („Ożarów” Cement Plant experience in use of industrial wastes to produce cement) 176
Jacek S z e r b a, Albin G a r b a c i k - Technologiczne ograniczenie wykorzystania odpadów w produkcji klinkieru (Process engineering limitation of waste materials utylization in clinkier production) 183
Zdzisław K o z a k, Rudolf B u r e k - Przyczyny zróżnicowania stężeń PCDD/F w spalinach powstających przy spalaniu odpadów (Reasons for the occurrence of differences in PCDD/F concentrations in exhaust gases originating from burning of wastes) 197
Wanda K a r a u d a, Lucyna W r ó b l e w s k a - Kontrola poziomu emisji zanieczyszczeń podczas wypalania klinkieru z zastosowaniem paliw zastępczych (Monitoring of emission of pollutants from waste fuel-fired clinker rotary kilns) 204
Jan K u b i k, Zbigniew N a j z a r e k - O zastosowaniu teorii mieszanin do opisu procesu mielenia cementu (Applikation of mixture theory for description of cement grinding) 218
Elżbieta K l o c, Zdzisław K o z a k, Lucjan P a w ł o w s k i - Ocena immobilizacji metali ciężkich w klinkierze cementu portlandzkiego (Evaluation of immobilization of heavy metals in portland cement clinkier) 222
Rudolf B u r e k, Zdzisław K o z a k - Radioanalityczne metody oznaczania zawartości węgla w popiołach (Radioanalytical methods for determination of coal in ashes) 227
Wnioski z Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w procesie produkcji cementu”, która odbyła się w dniach 15-16.10.1998 r. w Jarnołtówku (Concluding remarks summarizing the International Conference on Utylization of Industrial and Communal Wastes in the Cement Manufacture Process held during 15th-16th October, 1998 in Jarnołtówek) 235
Prezentacja innowacyjnego przedsiębiorstwa ekologicznego ORTWED ApS 239
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014