MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych
Szczyrk 21-23.05.2014

 

VII MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest siódmą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Część I

Współczesne wyzwania w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

ANDRZEJ BALCEREK
Polski przemysł cementowy – stan obecny i wyzwania
11
LESZEK STOCH
Przemysł materiałów budowlanych wobec problemów współczesnej cywilizacji
12
GENOWEFA ZAPOTOCZNA-SYTEK
Dlaczego warto rozwijać produkcję autoklawizowanego betonu komórkowego?
13
MIKOŁAJ SZAFRAN
Chemia koloidów w otrzymywaniu współczesnych tworzyw ceramicznych
15
JERZY DUDA
Nowe wyzwania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego dla przemysłu materiałów budowlanych i ceramicznych
16
AGATA MODRZYCKA, JACEK SELEJDAK
Podejście procesowe w kształtowaniu nowoczesnego systemu zarządzania jakością przy produkcji materiałów budowlanych
17
RYSZARD LECH
Planowanie ortogonalne w modelowaniu procesów technologicznych
19
MAREK KAPROŃ, JADWIGA TWOREK, SEBASTIAN WALL
Inicjatywy Unii Europejskiej kształtujące nowe ekologiczne wymagania dla producentów wyrobów budowlanych
21
ARTUR MIROS
Wyzwania stawiane systemom dociepleń wynikające ze zmian w warunkach technicznych
22
ARTUR BRADECKI, MAŁGORZATA SKALSKA, WIESŁAW ZELIK
Efekty ekologiczne i energetyczne w projektowaniu oraz produkcji wyrobów ogniotrwałych w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
24

Część II

Proekologiczne metody produkcji

ALEKSANDRA BOCHENEK, WIESŁAW KURDOWSKI
Wpływ cynku na właściwości cementu portlandzkiego
26
JAN J. HYCNAR, TOMASZ SZCZYGIELSKI, NORBERT LYSEK, KRYSTYNA RAJCZYK
Stan i perspektywy wykorzystania popiołów lotnych i innych UPS z energetyki spalającej węgiel
27
MIROSŁAW CHOLEWA, TOMASZ SZUTER
Odlewane wzmocnienie kompozytowe 3D
29
JACEK GOŁASZEWSKI, TOMASZ PONIKIEWSKI, KLAUDIA WILK-ŁAKOTA, LESZEK SZYNKIEWICZ
Wpływ geometrii i dystrybucji zbrojenia rozproszonego na wybrane właściwości fibrobetonów samozagęszczalnych
30
MAREK WASILEWSKI, JERZY DUDA
Optymalizacja konstrukcji cyklonów pierwszego stopnia instalacji wypalania klinkieru z wykorzystaniem modelowania numerycznego oraz badań eksperymentalnych
32
ZBIGNIEW PLUTECKI, KRYSTIAN RYSZCZYK, PAWEŁ SATTLER
Modelowanie ekspansji złoża fluidalnego w procesie suszenia budowlanych materiałów drobnicowych
33
JACEK GOŁASZEWSKI, GRZEGORZ CYGAN, MICHAŁ DREWNIOK
Właściwości mieszanki betonu samozagęszczalnego z cementem wieloskładnikowym
35
WOJCIECH KALINOWSKI
Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w doświadczalnej suszarce fluidalnej
36

Część III

Niskoemisyjne technologie w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

JERZY DUDA, SŁAWOMIR KAZIMIERCZAK, MAREK WASILEWSKI
Ocena metod redukcji emisji NOx na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego
38
GRZEGORZ ADAMSKI, ALBIN GARBACIK, KEITH QUILLIN, GÜNTHER WALENTA
Innowacyjne metody redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym – projekt AETHER
40
EWA GŁODEK-BUCYK, FRANCISZEK SŁADECZEK
Badania obiegu rtęci w układzie pieca do wypalania klinkieru
42

Część IV

Metody badawcze w procesach technologicznych i ochronie środowiska

HENRYK SZELĄG, PAWEŁ PICHNIARCZYK
Centrum Szkła i Ceramiki – tradycja na krakowskim Zabłociu
44
PATRYK WEISSER, JOANNA POLUSZYŃSKA, BARTŁOMIEJ SKALIŃSKI
Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska – oferta laboratoryjna i badawcza Oddziału IPMB w Opolu
45
GRZEGORZ BAJOREK, BOLESŁAW KALUKIN, MARTA KIERNIA-HNAT
Instrumentalne analizy chemiczne w ujęciu normowym
46
AGNIESZKA SZEWCZYK, DARIA GĄSIOR, EWELINA ŚLĘZAK
Wykorzystanie chromatografii jonowej i spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej do analizy specjacyjnej pierwiastków
47
PATRYK WEISSER
Doświadczalne oznaczenie czasu dysocjacji termicznej próbek wybranych dolomitów
48

Część V

Surowce odpadowe i paliwa alternatywne

MONIKA WOJTALA, BERNADETA GAJDA, JERZY SIWKA
Przygotowanie odpadowego szkła CRT do ponownego zużycia w produkcji materiałów ceramicznych
51
GRZEGORZ ŁÓJ, MICHAŁ PYZALSKI, MAURYCY PYZALSKI, JAN MAŁOLEPSZY
Właściwości spoiw na bazie glinożelazianów wapniowych z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelaza
54
NORBERT LYSEK, KRYSTYNA RAJCZYK, JAN J. HYCNAR
Problemy ograniczenia emisji rtęci do atmosfery w procesie spalania węgla w energetyce i przemyśle materiałów budowlanych
56
KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI, KRZYSZTOF KNAŚ, MICHAŁ GANDOR, WOJCIECH NOWAK
Waloryzacja odpadów przemysłowych w aktywatorze elektromagnetycznym – alternatywne paliwa przyszłości dla cementowni
57
EWA SKÓRA, MONIKA GAJSKA-JUREK, GRZEGORZ ŁÓJ, WIESŁAWA NOCUŃ-WCZELIK
Modyfikacja cech zaprawy cementowej za pomocą domieszek zawierających składnik krzemionkowy o wysokiej aktywności
59
DARIUSZ KALARUS
Wpływ stosowania paliw wtórnych na bilans metali ciężkich w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementowego
60
PIOTR ZAPOLSKI
Problem wpływu wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
61
RAFAŁ ŚLEFARSKI, DARIUSZ SZEWCZYK, ANNA DUCZKOWSKA-KĄDZIEL, RADOSŁAW JANKOWSKI
Technologia spalania objętościowego HiTAC w procesach utylizacji alternatywnych paliw gazowych
63
MARZENA NAJDUCHOWSKA, PAWEŁ PICHNIARCZYK, PIOTR FUDALEJ
Otrzymywanie oraz możliwości zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego do wytwarzania materiałów pochłaniających dźwięk
65

Część VI

POSTERY

ANNA DUCZKOWSKA-KĄDZIEL
Ocena możliwości typowania efektywnej lokalizacji miejsca składowania biomasy z wykorzystaniem teorii grafów
67
DARIA GĄSIOR, EWELINA ŚLĘZAK, AGNIESZKA SZEWCZYK
Wpływ stopnia stabilizacji zmieszanych odpadów komunalnych na wybrane parametry fizykochemiczne
68
ELŻBIETA GIERGICZNY
Identyfikacja azbestu w materiałach budowlanych
69
ANNA KRÓL
Wpływ zmiennych warunków ekspozycji na cechy matryc mineralnych stabilizujących odpad niebezpieczny
71
JUSTYNA KUTERASIŃSKA, ANNA KRÓL
Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych
73
AGNIESZKA MARCZEWSKA, MARCIN ŚRODA, MAREK NOCUŃ
Szkła ołowiowo-galowe dla transmisji w bliskiej podczerwieni
75
ADAM MATUSIEWICZ
Wpływ ZnO na proces powstawania klinkieru i właściwości cementu
76
AGATA MODRZYCKA, MAŁGORZATA ULEWICZ
Model zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym
78
MARZENA NAJDUCHOWSKA, KARINA RÓŻYCKA, GRZEGORZ ROLKA
Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w przemyśle budowlanym w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne
79
KARINA NIEDZIELSKA, GRZEGORZ ADAMSKI, HENRYK SZELĄG
Analiza składu i wybranych właściwości tynków historycznych oraz zapraw iniekcyjnych do konserwacji malowideł ściennych
81
MAŁGORZATA NIZIURSKA, JAN MAŁOLEPSZY
Wpływ węglanu litu na właściwości fizyczne cementu glinowego
83
MIKOŁAJ OSTROWSKI, MAREK GAWLICKI
Wpływ nieciągłości uziarnienia wapiennego popiołu lotnego na właściwości użytkowe cementów CEM II/B-W
84
PAWEŁ PICHNIARCZYK, KLAUDIUSZ BORKOWICZ
Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu, glinianu trójwapniowego i ich mieszaniny
86
JOANNA POLUSZYŃSKA
Możliwości zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w wyniku zastosowania doglebowego komunalnych osadów ściekowych
88
KRYSTYNA RAJCZYK, ELŻBIETA GIERGICZNY, MAREK SZOTA
Mikrostruktura i właściwości geopolimerowych spoiw z popiołu lotnego
89
GRZEGORZ ROLKA, MAREK SZOTA
Wpływ metody przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych
91
ANNA ROLKA, EWELINA ŚLĘZAK
Oznaczanie całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym do betonu
92
GRZEGORZ SIEMIĄTKOWSKI
Potencjał biogazu z odpadów komunalnych i metody jego oznaczania
93
PATRYK WEISSER, RYSZARD LECH, JACEK GRABSKI
Właściwości niektórych dolomitów przeznaczonych do dysocjacji termicznej
95
ÓZEF ZAWIŁA, JOANNA RYBICKA-ŁADA, PAWEŁ PICHNIARCZYK, HENRYK SZELĄG
Selektywne zestawy szklarskie zwiększające efektywność procesu topienia szkieł komercyjnych
97
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014