MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych
Szczyrk 25-27.09.2017

 

VII MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest ósmą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Część I

Wyzwania w przemyśle materiałów budowlanych

WIESŁAW KURDOWSKI, ALEKSANDRA TKOCZ
Ettringite – friend or foe? Asked professor Taylor
11
JAN DEJA
Beton – uzasadnione rozwiązanie dla polskich dróg
12
MICHAŁ A. GLINICKI
Projektowanie betonu osłonowego na trwałość w warunkach eksploatacji energetycznych reaktorów jądrowych
13

Część II

Stałe paliwa wtórne i redukcja emisji zanieczyszczeń

JACEK TOMASIAK, MARIUSZ KOŁOSOWSKI, PRZEMYSŁAW MALINOWSKI
Ocena wielokryterialna paliw alternatywnych wykorzystywanych w procesie wypalania klinkieru cementowego
14
EWA GŁODEK-BUCYK, FRANCISZEK SŁADECZEK, WOJCIECH KALINOWSKI
Badania eksperymentalne redukcji emisji rtęci i tlenków azotu z gazów odlotowych pochodzących z wypalania klinkieru
15
ALFRED NOLEPA, GRZEGORZ SIEMIĄTKOWSKI
Analiza poziomów emisji NH3, LZO oraz odorów przy doświadczalnym suszeniu paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne
16
MICHAŁ LENKIEWICZ, WŁODZIMIERZ PAPROTNY
Porównanie metody radiowęglowej i selektywnego roztwarzania w oznaczaniu frakcji organicznej w paliwach alternatywnych
17
EWA GŁODEK-BUCYK, WIKTOR PACIERPNIK
Pomiar ciągły emisji rtęci z instalacji wypalania klinkieru portlandzkiego
18

Część III

Zagospodarowanie surowców odpadowych w produkcji materiałów budowlanych

AGNIESZKA MACHOWSKA, DANIEL PRZYGODA
Mrozoodporność zapraw żużlowo-popiołowych
19
SZYMON SIKORA, BARTOSZ MICHAŁOWSKI, BEATA HOŁUJ, MARIUSZ HYNOWSKI
Wpływ żużla wielkopiecowego na kształtowanie właściwości wytrzymałościowych oraz szybkość wiązania popiołowych materiałów geopolimerowych
20
ZBIGNIEW KLEDYŃSKI, MAŁGORZATA WOJTKOWSKA, PAWEŁ FALACIŃSKI, ŁUKASZ SZAREK
Immobilizacja metali ciężkich z popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w zawiesinach twardniejących w świetle dynamicznych badań krótkoterminowych
21
TOMASZ BARAN, PIOTR FRANCUZ, ANNA SKAWIŃSKA, ALEKSANDRA BOCHENEK
Kształtowanie właściwości cementów żużlowych z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej
22
GRZEGORZ ŚMIERTKA
Czy przemysłowa produkcja betonowych prefabrykatów może być ekologiczna?
23
TOMASZ BARAN, PAWEŁ PICHNIARCZYK, PIOTR FRANCUZ, BOGUMIŁA DUSZAK, DARIUSZ KALARUS, KLAUDIA HERNIK
Współczynnik korelacji pomiędzy wynikami badania ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną i metodą izotermiczną
24
ANNA BALON-WRÓBEL, AGNIESZKA MARCZEWSKA
Ocena funkcjonalności powłokowego szkła budowlanego poddanego działaniu czynników symulujących przyspieszone starzenie
25
KRYSTYNA RAJCZYK, GRZEGORZ ROLKA, KARINA RÓŻYCKA
Badania zawartości rtęci w popiołach lotnych oraz cementach z ich udziałem
26
PAWEŁ WALCZAK
Autoklawizowany beton komórkowy ekologicznym i energooszczędnym rozwiązaniem dla budownictwa
28

Część IV

Energooszczędne i niskoemisyjne metody produkcji materiałów budowlanych

JOANNA SITKOWSKA, JERZY DUDA, MAREK WASILEWSKI
Wpływ wybranych parametrów technologicznych na usprawnienie procesu przemiału w młynach cementu
29
MIROSŁAW CHOLEWA
Zjawiska powierzchniowe na granicy kontaktu w kompozycie CMC „węglik krzemu–stop żelaza”
30
JERZY DUDA, MARIUSZ KOŁOSOWSKI, JACEK TOMASIAK
Sposób ograniczenia strat cieplnych bypassa
31
STAN MASNY
Zastosowanie dużego dozownika celkowego z wymuszonym czyszczeniem celek w Cementowni „Chełm”. Poprawienie technologii i zmniejszenie emisji CO2
32
JACEK SZCZERBA, EDYTA ŚNIEŻEK
Rozwój materiałów ogniotrwałych dla strefy wysokotemperaturowej pieców cementowych
32
HENRYK RADELCZUK
Sposoby redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni „Chełm” – Cemex Polska
33
ALEKSANDER CHARYNA
Uruchomienie ceramicznego dozownika celkowego firmy KREISEL w PPC Herkules – oszczędność energii
34

Część V

Sorbenty

KRYSTYNA RAJCZYK, DARIA GĄSIOR
Innowacyjny sposób wykorzystania niespalonych cząstek węgla zawartych w popiołach lotnych z węgla brunatnego
36
GRZEGORZ SIEMIĄTKOWSKI, ALFRED NOLEPA, KATARZYNA KIPRIAN
Wykorzystanie odpadów z przemysłu ceramicznego, energetycznego i budowlanego w technologii adsorpcji
37
EWELINA ŚLĘZAK, PIOTR WIECZOREK, JOANNA POLUSZYŃSKA
Wykorzystanie właściwości sorpcyjnych biowęgla w ochronie środowiska
38
ANNA SKAWIŃSKA, ZDZISŁAWA OWSIAK, TOMASZ BARAN, KLAUDIA HERNIK
Zastosowanie haloizytu jako minerału z grupy kaolinitu-serpentynu do syntezy zeolitu 4A i porównanie właściwości sorpcyjnych haloizytu oraz zeolitu syntetycznego
39

POSTERY

BARBARA SŁOMKA-SŁUPIK, JACEK PODWÓRNY
Wpływ dodatku zeolitu na mikrostrukturę zaczynu aktywowanego żużla wielkopiecowego
40
CECYLIA DZIUBAK, KATARZYNA STEC
Próby utylizacji odpadów nieorganicznych z wykorzystaniem naturalnych związków mineralnych
41
EWA GŁODEK-BUCYK, WOJCIECH KALINOWSKI, MAREK WASILEWSKI
Badania sprawności separacji dolnych cyklonów wymiennika w układzie wypalania klinkieru portlandzkiego
41
AGNIESZKA MARCZEWSKA, ANNA BALON-WRÓBEL
Energooszczędne szkło modyfikowane powierzchniowo do zastosowań w budownictwie
42
MAREK WASILEWSKI, EWA GŁODEK-BUCYK, WOJCIECH KALINOWSKI
Weryfikacja modeli numerycznych CFD na przykładzie odpylaczy cyklonowych stosowanych w cyklonowym wymienniku ciepła
43
AGNIESZKA CYGAN, EWELINA ŚLĘZAK
Chemizm wód zdrojowych ujmowanych z różnych zakątków Polski Południowo-Zachodniej
44
AGNIESZKA CYGAN
Badanie zawartości związków azotu w wodach powierzchniowych metodą chromatografii jonowej
45
KRYSTYNA RAJCZYK, GRZEGORZ JANUS, WOJCIECH MACEK, JAROSŁAW TREMBACZ
Zastosowanie metody różnicowania ogniskowego (Focus-Variation) do badania topografii powierzchni stwardniałych matryc zawierających popioły fluidalne
46
MAŁGORZATA NIZIURSKA, JAN MAŁOLEPSZY
Zaprawy klejowe z cementu glinowego domieszkowanego węglanem litu
47

Część VI

Reaktywność alkaiczna kruszyw ASR-RID

ZDZISŁAW NAZIEMIEC, EWELINA PABIŚ-MAZGAJ
Ocena jakości krajowych kruszyw do betonu z uwzględnieniem dotychczasowych metod badania reaktywności alkaliczno-krzemionkowej
49
DARIA JÓŹWIAK–NIEDŹWIEDZKA, KAROLINA GIBAS, MICHAŁ A. GLINICKI
Petrograficzna identyfikacja kruszyw podatnych na wystąpienie reakcji alkalicznej w betonie
50
GRZEGORZ ADAMSKI, KLAUDIA HERNIK, PIOTR FRANCUZ
Wybrane metody badań reaktywności alkalicznej kruszyw oraz ich przydatność w systemie klasyfikacji i oceny zgodności kruszyw krajowych do betonu
51
ALBIN GARBACIK, MIKOŁAJ OSTROWSKI, TOMASZ BARAN, GRZEGORZ ADAMSKI
Rozwiązania zapobiegania reakcji alkaicznej w betonie z wykorzystaniem dodatków mineralnych
52
ALBIN GARBACIK, MICHAŁ A. GLINICKI, GRZEGORZ ADAMSKI
Założenia systemu klasyfikacji i oceny zgodności krajowych kruszyw z punktu widzenia reaktywności alkalicznej
53
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014