Strona główna Nauka Prace naukowo-badawcze

PRACE NAUKOWO-BADAWCZETEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANEJ W 2019 ROKU

Tematy:


Opracowanie ciekłego kompozytu do uszczelniania betonu


Popioły lotne wapienne z energetyki jako składniki zestawu surowcowego do produkcji niskoemisyjnych klinkierów portlandzkich


Opracowanie składu mieszanek osuszających przydatnych w inżynierii lądowej

Tematy: 


Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej do produkcji betonu i w drogownictwie


Badania  reaktywności alkalicznej mieszanek różnych kruszyw mineralnych

Tematy: 


Opracowanie procedury badawczej określania ilości granulowanego żużla wielkopiecowego w cementach żużlowych na potrzeby państwowej kontroli wyrobów budowlanych, kontroli jakości prowadzonej przez producentów cementu oraz certyfikacji i nadzoru prowadzonego przez jednostki notyfikowane do CRP


Wpływ dodatku granulatu gumowego z utylizacji opon samochodowych na właściwości termoizolacyjne oraz przeciwwilgociowe zapraw cementowych (temat międzyoddziałowy)

Tematy:


Analiza bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń w zakresie odporności na działanie ognia w badaniach w dużej skali (large scale test)


Badania i analiza właściwości systemów ociepleń z okładzinami z płytek pod kątem bezpieczeństwa stosowania, w oparciu o badania zachowania pod ciężarem własnym

Tematy: 


Termiczne przetwarzanie wybranych materiałów odpadowych jako sposób przejścia do gospodarki nisko-emisyjnej i o obiegu zamkniętym


Wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych

Tematy: 


Wpływ dodatków surowców odpadowych na krystalizację szkieł krzemianowo- sodowo – wapniowych.

 

Wpływ dużej zawartości surowców zastępczych na właściwości fizyczne szkieł gospodarczych

 

Próba wykorzystania alternatywnej metody formowania szkła - pâte de verre – w celu utylizacji szklanych wyrobów odpadowych

Temat: 


Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania materiałów odpadowych do produkcji innowacyjnych wyrobów ze szkła

Temat:

 

Badania wiązania stali z betonem w żelbecie

Temat:

Utrzymanie działalności Instytutu w obszarze rozporządzenia CPR 305/20011TEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANEJ W 2018 ROKU

Tematy:


Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementów: normalnego i belitowego oraz otrzymanych betonów


Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych


Wpływ jakości popiołów lotnych krzemionkowych na efektywność zapobiegania reakcji ASR


Parametry kinetyczne modeli reakcji ASR jako podstawa klasyfikacji reaktywności alkalicznej kruszyw - metoda dylatometryczna badania reaktywności kruszyw

Tematy: 


Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej do produkcji betonu oraz w drogownictwie


Poprawa skuteczności  płukania kruszyw poprzez zastosowanie płuczki rozcierającej


Wpływ kruszywa fakturującego i spoiwa organicznego na właściwości tynków organicznych

Tematy: 


Analiza jakości cementów produkcji krajowej na podstawie wybranych właściwości w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w latach 2009-2017

Tematy: 


Wpływ lekkich kruszyw sztucznych na powstawania tobermorytu w warunkach hydrotermalnych


Analiza i ocena zastosowania nowej alternatywnej metody badania stopnia białości dla białego cementu i klinkieru oraz innych cementów i materiałów budowlanych


Modyfikacja parametrów i ich wpływ na ocenę potencjalnej reaktywności  alkalicznej kruszyw określonej metodą chemiczną

Tematy:


Ocena możliwości stosowania pian poliuretanowych  poliizocjanurowych w systemach ociepleń z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe


Wpływ rodzaju cementu na parametry użytkowe zapraw klejowych do płytek

Tematy: 


Próby uzyskania nowego materiału na bazie połączenia szkła z emulsją światłoczułą


Wpływ wybranych pyłów odpadowych na strukturę modelowego szkła


Dobór środka klarującego przy topieniu szkła float o zwiększonej zawartości surowców zastępczych


Próby zastosowania szkliwa z odpadowej stłuczki kineskopowej do dekoracji ceramicznych płytek ściennych

Temat:

 

Zbadanie możliwości wytwarzania pucolany prażonej z łupków z bieżącego oczyszczania węgla w Kopalni Ziemowit w warunkach przemysłowych

Temat:

Utrzymanie działalności Instytutu w obszarze rozporządzenia CPR 305/20011TEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANEJ W 2017 ROKU

Tematy:


Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementów: normalnego i belitowego oraz otrzymanych betonów.


Badania właściwości fazy Ca14Zn6Al10O35 oraz jej wpływu na właściwości cementu portlandzkiego


Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego

Tematy: 


Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw


Badania nad nowymi kierunkami wykorzystania chalcedonitu o różnym składzie densymetrycznym

Tematy: 


Dalsza analiza asortymentu produkowanych cementów w połączeniu z trendami zmian jakościowych na przykładzie wytrzymałości na ściskanie i innych wybranych właściwości, w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2009-2015, uzupełniona o rok 2016


Dysocjacja termiczna różnej wielkości ziaren (brył) wsadu niektórych wapieni stosowanych w produkcji wapna palonego

Tematy: 


Zbadanie wpływu wartości wzorca powierzchni właściwej na uzyskane wyniki badań materiałów o różnym stopniu zmieleni


Możliwości wykorzystania odpadów do wytwarzania przezroczystej szkło-ceramiki

Tematy:


Badania i ocena możliwości zastosowania płyt PIR/PUR w systemie ociepleń ETICS


Badania i ocena możliwości zastosowania systemów ociepleń ETICS na podłożach drewnopochodnych: OSB, płyta wiórowa, lignocementowa nie objętych wymogami ETAG 004

Tematy: 


Materiały szklo-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki z LCD.


Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego


Szkła tellurowo-galowe jako matryce szkliste dla aktywatorów w postaci jonów pierwiastków ziem rzadkich

Tematy:

 

Opracowanie technologii betonu drogowego o trwałości powyżej 50 lat


Zbadanie możliwości wytwarzania pucolany prażonej z łupków z bieżącego oczyszczania węgla w Kopalni Ziemowit

Tematy:

 

Wpływ morfologii nanocząstek wybranych metali na częstotliwość rezonansową plazmonów powierzchniowych generowanych w szkle

Tematy:

 

Zastosowanie materiału odpadowego do produkcji artystycznych wyrobów fusingowych

Tematy:

Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu, betonu i kruszyw


Utrzymanie działalności Instytutu w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011


Opracowanie i analiza wyników z  badań porównawczych i badań biegłości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025TEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANEJ W 2016 ROKU

Tematy:


Wpływ cementu porównawczego portlandzkiego CEM I na wartości wskaźników aktywności popiołów lotnych krzemionkowych, dodatku typu II do betonu wg normy
PN-EN 450-1


Analiza właściwości nowych rodzajów cementu; cementu wieloskładnikowego CEM VI według projektu normy PN-EN 197-1:2013 oraz cementów wysokowytrzymałościowych klasy 62,5 według Europejskiej dokumentacji oceny ETA


Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego


Innowacyjny sposób otrzymywania granulatu z popiołów fluidalnych dla zwiększenia możliwości wykorzystanie tego rodzaju

Tematy: 


Określenie zależności między wynikami uzyskanymi z badań nieniszczących i seminiszczących a tradycyjną metodą badania wytrzymałości betonu na ściskanie


Badania odporności na polerowanie, odporności na ścieranie i reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw mineralnych oraz badania betonów sporządzanych z udziałem badanych kruszyw


Wpływ procesów technologicznych na zachowanie zdolności do samonaprawy kompozytów polimerowo-cementowych


Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw

Tematy: 


Dalsza analiza asortymentu produkowanych cementów w połączeniu z trendami zmian jakościowych na  przykładzie wytrzymałości na ściskanie i innych wybranych właściwości, w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2009-2014, uzupełniona o rok 2015


Dysocjacja termiczna różnej wielkości ziaren (brył) wsadu niektórych wapieni stosowanych w produkcji wapna palonego

Tematy: 


Określenie korelacji gęstości cementów powszechnego użytku do wytrzymałości na ściskanie


Tematy:


Badania i ocena właściwości styropianu grafitowego pod kątem bezpieczeństwa stosowania w systemach ociepleń ETICS narażonych na działanie czynników atmosferycznych w trakcie montażu oraz w czasie eksploatacji w zmiennych warunkach cieplno wilgotnościowych


Wpływ zastosowanej technologii wykonywania oraz różnych sposobów sezonowania na trwałość okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych

Tematy: 


Otrzymywanie i właściwości fizyko-chemiczne szkieł wykorzystywanych w optoelektronice


Określenie możliwości recyklingu pyłów odpadowych (z filtrów kominowych) powstających w procesie produkcji szkieł na opakowania

Temat: Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA

Tematy:

 

Zbadanie wpływu stopnia przemiany fazy C-S-H w krystaliczny tobermoryt na właściwości autoklawizowanych betonów komórkowych


Opracowanie technologii betonu drogowego o trwałości powyżej 50 lat

Temat: 


Wpływ morfologii nanocząsteczek wybranych metali na częstotliwość rezonansową plazmonów powierzchniowych generowanych w szkle

Temat: 


Optymalizacja procesu odprężania wyrobów szklanych formowanych ręcznie ze szkła artystycznego  w odprężarce elektrycznej komorowej

Tematy:


Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu


Utrzymanie działalności Instytutu w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011


Opracowanie i analiza wyników z  badań porównawczych i badań biegłości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025TEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANEJ W 2015 ROKU

Tematy:


Synteza i badania hydraulicznych spoiw belitowych, wapna hydraulicznego i spoiw siarczano-gliniano-wapniowych na bazie popiołów W


Warunki immobilizacji metali ciężkich z materiałów odpadowych z procesu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu specjalnych spoiw hydraulicznych na bazie popiołów


Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego


Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową oraz metodą selektywnego rozpuszczania


Wdrażanie nowej metody izotermicznej oznaczania ciepła hydratacji cementu jako metody alternatywnej w porównaniu do normowej metody semiadiabatycznej PN-EN 196-9


Badania odporności na karbonatyzację spoiw hydraulicznych zawierających siarczanoglinian wapnia


Możliwości wykorzystania przetworzonego termicznie odpadu papierniczego do produkcji materiałów budowlanych


Zmiany właściwości klinkierów portlandzkich w funkcji nowych rozwiązań technologicznych procesu wypalania; wpływ paliw alternatywnych i surowców odpadowych w zestawie surowcowym

Tematy: 


Wpływ ilości wypełniaczy mineralnych  i spoiwa organicznego na właściwości tynków organicznych


Wpływ popiołu lotnego wapiennego z Bełchatowa na właściwości cementowych zapraw tynkarskich


Badania procesów rozdziału kruszyw o różnej nasiąkliwości i gęstości objętościowej


Wpływ procesów technologicznych na zachowanie zdolności do samonaprawy przez kompozyt epoksydowo-cementowy (etap 1-szy)


Wykorzystanie oczyszczonych drobnych frakcji chalcedonitu z Kopalni „Inowłódz” w przemyśle  ceramiki i materiałów budowlanych


Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw


Tematy: 


Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP) oraz jednostki notyfikowanej do CPR certyfikującej stałość właściwości użytkowych i zgodność zakładowej kontroli produkcji, w tym dalsze doskonalenie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013


Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych
(GNB-CPR/SG02)


Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of cement
i WG 13 Assessment of Conformity) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)


Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów


Analiza asortymentu produkowanych cementów w połączeniu z trendami zmian jakościowych na przykładzie wytrzymałości na ściskanie, w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2009-2014


Dysocjacja termiczna różnej wielkości ziaren (brył) wsadu niektórych wapieni stosowanych w produkcji wapna palonego (etap I)

Tematy: 


Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych, badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)


Analiza rodzajów i skutków zagrożeń w badaniach fizycznych cementów powszechnego użytku


Analiza problemów związanych z oznaczeniem zawartości rtęci w próbkach po mineralizacji oraz bez mineralizacji


Tematy:


Wpływ węglanu litu na proces hydratacji cementu glinowego


Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego


Określenie wpływu dodatków organicznych na klasę reakcji na ogień zapraw klejowych do płytek oraz mas tynkarskich


Wpływ włókien celulozowych i polimerowych na wytrzymałość połączeń płyt gipsowo kartonowych spoinowanych masami szpachlowymi z taśmą i bez taśmy

Tematy: 


Szkła galowe aktywowane pierwiastkami ziem rzadkich


Badanie właściwości szkieł warstwowych autoklawizowanych PVB oraz porównanie właściwościami szkieł PVB z szkłami warstwowymi EVA laminowanymi próżniowo


Szkła kolorowe dla małych i średnich producentów szkieł artystycznych


Próby zastosowania popiołów lotnych do topienia szkieł i otrzymywania szkło-ceramiki


Zastosowanie surowców odpadowych przemysłu cementowego
i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych


Wpływ nuklatorów na mikrostrukturę i krystalizację szkieł krzemianowo-strontowo-barowych


Temat: Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA

Tematy:

 

Wpływ dużych zawartości cynku w klinkierze na właściwości cementu portlandzkiego


Zbadanie wpływu stopnia przemiany fazy C-S-H w krystaliczny tobermoryt na właściwości autoklawizowanych betonów komórkowych

Temat: Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2014 ROKU

Tematy:


Warunki immobilizacji metali ciężkich z materiałów odpadowych z procesu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu specjalnych spoiw hydraulicznych na bazie popiołów


Metoda uzdatniania popiołów W na drodze separacji pod kątem przydatności jako składnika pucolanowego i hydraulicznego w technologii cementu i betonu


Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową oraz metodą selektywnego rozpuszczania


Synteza i badania hydraulicznych spoiw belitowych, wapna hydraulicznego i spoiw siarczano-gliniano-wapniowych na bazie popiołów W


Opracowanie wzorcowego kruszywa do badania reakcji alkalia-krzemionka


Wiążące tworzywo mineralne o właściwościach cementów glinowych z podwyższoną zawartością żelaza, aktywujące procesy wiązania OPC (ordynary portland cement)


Opracowanie metody analizy jakościowej i ilościowej popiołu lotnego wapiennego (W) w cementach powszechnego użytku


Badania zmienności właściwości cementu i betonu z dodatkiem popiołów lotnych krzemionkowych z procesów współspalania

Tematy: 


Wpływ momentu aplikacji i zacierania posypki utwardzającej na mieszance betonowej na właściwości posadzki przemysłowej


Badania mrozoodporność zapraw do murów z uwzględnieniem zależności sposobu przygotowania i różnych warunków przechowywania próbek od ich składu


Zagospodarowanie zanieczyszczonych frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych


Kruszywo szklano-krystaliczne do wytwarzania półfabrykatu szklano-krystalicznego/beton. Pilotażowe badania własności dźwiękochłonnych.


Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonu, Zapraw i Kruszyw.


Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw


Tematy: 


Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji jednostki certyfikującej  wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do  wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065:2013)


Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów


Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu


Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych
(GNB-CPR/SG02)


Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51  Cement and  building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of cement i WG 13 Assessment of  Conformity) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of ConstructionWorks)

Tematy: 


Badania zawartości szkodliwych pierwiastków i związków w pyłach z pieców obrotowych (CKD) w procesie produkcji cementu


Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania  normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)


Badania gęstości właściwej drobnoziarnistych materiałów budowlanych za pomocą piknometrów cieczowego i helowego

Tematy:


Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na proces hydratacji spoiwa dwuskładnikowego: cementu portlandzkiego i cementu glinowego


Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego


Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do pytek na przyczepność po zanurzeniu w wodzie


Określenie korelacji wyników przyczepności zapraw klejowych do styropianu po różnych okresach sezonowania oraz wpływu zastosowanego podłoża na rozrzut wyników


Wpływ włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek

Tematy: 


Badania właściwości i struktury szkieł galowych


Przemysłowe zagospodarowanie odpadów z stłuczki kineskopowej do produkcji szkła czarnego


Badanie własności szkieł warstwowych i ciekłymi kryształami


Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych


Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja


Rozeznanie możliwości uruchomienia nowych badań - oznaczania LZO (lotnych związków organicznych) zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem spektrometru mas


Wpływ obróbki cieplnej szkła i rodzaju zastosowanej międzywarstwy na wytrzymałość mechaniczną szyb laminowanych dla budownictwa


Dobór parametrów  mechano-chemicznej obróbki zestawów na szkła opakowaniowe i gospodarcze, sporządzonych metodą selektywnego doboru składników


Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego


Opracowanie nowych materiałów szklistych i/lub szklano-krystalicznych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie


Temat: Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA

Temat: Ustalenie optymalnych warunków zabezpieczania zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych

Temat: Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2013 ROKU

Temat: Wpływ różnej zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym na właściwości cementów żużlowych
Autorzy: dr inż. Tomasz Baran

Temat: Badania oddziaływań emisyjnych na człowieka i środowisko z uwzględnieniem Dyrektywy CPD oraz nowych rozwiązań metodologicznych w zakresie cementów i materiałów cementopochodnych
Autorzy: dr inż. Dariusz Kalarus

Temat: Badanie reakcji alkalicznej ASR z uwzględnieniem wpływu popiołów z nowych technologii spalania
Autorzy: mgr inż. Wojciech Drożdż

Temat: Badania morfologii popiołów glinokrzemianowo-wapniowych w aspekcie ich aktywności pucolanowo-hydraulicznej
Autorzy: mgr inż. Mikołaj Ostrowski

Temat: Cementy wieloskładnikowe powszechnego użytku z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologii produkcji (praca międzyoddziałowa)
Autorzy: dr inż. Albin Garbacik

Temat: Czystość patentowa do wniosku projektu INNOTECH – LOWEC
Autorzy: dr inż. Albin Garbacik

Temat: Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonów, Zapraw i Kruszyw
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Wpływ ilości i rodzaju spoiwa organicznego na właściwości tynków
Autor: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Kruszywo szklano-krystaliczne jako materiał dźwiękochłonny do produkcji wykładzin dźwiękochłonnych – określenie właściwości akustycznych
Autorzy: mgr inż. P. Fudalej

Temat: Badania energochłonności i efektywności rozdrabniania surowców skalnych w różnych urządzeniach kruszących stosowanych w procesach produkcji kruszyw
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w drogownictwie i betonie (praca międzyoddziałowa)
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of Cement i WG 13 Conformity evaluation) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)
Autor: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG wyroby budowlane (GNB-PD/SG02)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica

Temat: Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji zgodnej z CPR jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (EN ISO/IEC 17065:2009)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica

Temat: Analiza zmian wynikających z wprowadzania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), które docelowo zastąpi dyrektywę 89/106/EWG (CPD) oraz działania dla uwzględnienia tych regulacji w działalności certyfikacyjnej Ośrodka
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wpływ metakaolinitu na proces hydryzacji cementu
Autor: mgr inż. P. Lis

Temat: Oznaczenie zawartości pierwiastków toksycznych w materiałach ceramicznych, szklarskich i budowlanych z wykorzystaniem techniki absorpcji atomowej z kuwetą elektrografitową – GFAAS
Autorzy: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Badania czasów wiązania oraz stałości objętości cementów powszechnego użytku i specjalnych w celu określenia miar precyzji
Autorzy: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Badanie składu chemicznego tafli szkła przy użyciu techniki fluorescencji rentgenowskiej – WDXRF
Autorzy: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, między laboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
Autor: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na proces hydratacji spoiwa dwuskładnikowego: cementu portlandzkiego i cementu glinowego
Autorzy: mgr inż. M. Niziurska

Temat: Wdrożenie badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany wg znowelizowanej normy PN-B-02867
Autorzy: mgr inż. M. Wieczorek

Temat: Wpływ dodatku granulatu gumowego na wybrane właściwości cementowych klejów do płytek
Autorzy: mgr inż. K. Nosal

Temat: Szacowanie właściwości systemów ociepleniowych po 10 latach użytkowania na podstawie badań w przyspieszonych warunkach starzenia
Autorzy: mgr inż. M. Niziurska

Temat: Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego
Autorzy: dr inż. P. Pichniarczyk, K. Borkowicz

Temat: Ocena możliwości zastosowania popiołów lotnych wapiennych w cementowych zaprawach klejowych (praca międzyoddziałowa)
Autor: mgr inż. M. Niziurska

Temat: Otrzymanie niekonwencjonalnych szkieł zawierających tlenek galu
Autorzy: mgr A. Marczewska

Temat: Uruchomienie stanowiska badawczego do sprawdzania wyroszenia związków lotnych w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych
Autorzy: mgr inż. J. Rybicka-Łada

Temat: Selektywne zestawy szklarskie zwiększające efektywność procesu topienia szkieł komercyjnych”. Etap II - Wpływ uziarnienia selektywnie komponowanych zestawów na przebieg procesu topienia szkieł
Autor: mgr inż. J. Zawiła

Temat: Rozeznanie możliwości uruchomienia badań bezpiecznych materiałów na przeszklenia do pojazdów mechanicznych zgodnie z wymaganiami ANSI
Autorzy: mgr inż. S. Pabian

Temat: Wdrożenie do praktyki laboratoryjnej badania przemieszczenia pod trwałym obciążeniem ścinającym
Autorzy: mgr inż. A. Balon-Wróbel

Temat: Świetlne i słoneczne właściwości szkieł laminowanych
Autorzy: mgr inż. A. Marczewska

Temat: Badanie własności szkieł warstwowych z folią EVA i ciekłymi kryształami PLCD.
Autorzy:mgr inż. S. Sacha

Temat: Opracowanie nowych materiałów szklistych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie – etap I (praca międzoddziałowa)
Autorzy: mgr inż. S. Sacha

Temat: Opracowanie nowych materiałów szklistych o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej (praca międzyoddziałowa)
Autorzy: mgr inż. M. Kosmal

Temat: Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego (praca międzoddziałowa)
Autorzy: mgr inż. J. Rybicka-Łada

Temat: Próby wykorzystania materiałów odpadowych wytworzonych w różnych procesach technologicznych jako składników receptur komponentów ceramicznych
Autorzy: mgr inż. S. Sacha, mgr inż. Andrzej Wencel

Temat: Przemysłowe zagospodarowanie odpadów z stłuczki kineskopowej
Autorzy: mgr inż. M. Kosmal, J. Kaczmarczyk

Temat: Ustalenie optymalnych warunków zabezpieczania zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych.
Autorzy: prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Temat: Doradztwo naukowe w zakresie technologii szkła i opieka merytoryczna nad doktorantami
Autorzy: prof. dr hab. inż. Leszek Stoch

Temat: Zbadanie możliwości wytwarzania łupków palonych z odpadów po eksploatacji węgla w kopalniach należących do Spółki w Jastrzębiu
Autorzy: prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Temat: Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
Autorzy: mgr Aleksandra Skorek, inż. Krzysztof Jaroń, Zofia Pasek

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
Komórki: Zakład Cementu, Zakład Badań Kontrolnych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Zakład GipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2012 ROKU

Temat: Określenie warunków produkcji klinkierów o niskiej emisji CO2, przy wykorzystaniu surowców wapiennych niewęglanowych
Autorzy: dr inż. A. Garbacik, dr inż. T. Baran, dr G. Adamski, inż. P. Francuz, mgr inż. B. Duszak

Temat: Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na reakcję alkalia – kruszywo ASR w betonie
Autorzy: mgr inż. W. Drożdż, inż. P. Francuz, mgr inż. B. Duszak

Temat: Bilans metali ciężkich w piecu obrotowym z uwagi na stosowanie paliw alternatywnych
Autorzy: dr inż. D. Kalarus, dr inż. A. Garbacik, dr G. Adamski, inż. P. Francuz

Temat: Monitoring emisji zanieczyszczeń gazowych z pieców obrotowych
Autorzy: dr G. Adamski, dr inż. A. Garbacik, dr inż. D. Kalarus, dr inż. T Baran

Temat: Wpływ bromu na syntezę krzemianu trójwapniowego
Autorzy: prof. dr hab. inż. W. Kurdowski, mgr A. Bochenek

Temat: Wpływ dużych zawartości cynku w klinkierze na właściwości cementu portlandzkiego
Autorzy: prof. dr hab. inż. W. Kurdowski, mgr A. Bochenek

Temat: Wpływ warunków pielęgnacji na właściwości spoiwa epoksydowo-cementowego bez utwardzacza
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska, T. Kaciczak, J. Balacha

Temat: Wpływ ilości i rodzaju wypełniacza na właściwości materiałów podkładowych z uwzględnieniem odporności na ścieranie powierzchni betonu, na której materiały zostały zaaplikowane jako posypka
Autor: J. Balacha

Temat: Zapewnienie jakości badań – Organizacja porównania międzylabortoryjnego w zakresie badań tynków na bazie spoiw organicznych
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska, T. Kaciczak, J. Balacha

Temat: Badania nad możliwością zastosowania pras walcowych w procesach produkcji kruszyw mineralnych
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Weryfikacja metod badań i oceny reaktywności alkaicznej kruszyw krajowych
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Wpływ warunków dojrzewania próbek betonu wykonywanych na budowie na ocenę właściwości betonu
Autor: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG wyroby budowlane (GNB-CPD/SG02)
Autor: mgr inż. St. Płocica

Temat: Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of Cement i WG 13 Conformity evaluation) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji nr 1487 jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrole produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065:2009)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Analiza zmian wynikających z wprowadzania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), które docelowo zastąpi dyrektywę 89/106/EWG (CPD) oraz działania dla uwzględnienia tych regulacji w działalności certyfikacyjnej Ośrodka
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wpływ metakaolinitu na proces hydryzacji cementu
Autor: mgr inż. P. Lis

Temat: Działalność certyfikacyjna i warunki niezbędne dla zapobiegania lub eliminacji potencjalnych zagrożeń dla bezstronnego funkcjonowania Instytutu jako trzeciej strony w ocenie zgodności
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
Autorzy: mgr inż. M. Gnoiński, inż. T. Foszcz, mgr P. L. Józefczak

Temat: Wpływ redukcyjnego oddziaływania siarczków zawartych w cementach na ich właściwości chemiczne i fizyczne
Autorzy: dr inż. P. Pichniarczyk, mgr inż. M. Gnoiński, R. Dębiec, mgr P. L. Józefczak

Temat: Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową z uwzględnieniem korekty chemicznej
Autorzy: dr inż. A. Garbacik, dr inż. T. Baran, mgr P. L. Józefczak, mgr M. Komorowicz

Temat: Opracowanie metody analizy jakościowej i ilościowej popiołu lotnego wapiennego (W) w cementach
Autor: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Badania właściwości fizycznych i chemicznych cementów murarskich wraz określeniem miar precyzji wybranych właściwości
Autor: mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Wpływ składu chemicznego i mikrostruktury powierzchni płytek ceramicznych na przyczepność klejów cementowych
Autorzy: mgr inż. M. Niziurska, A. Wiśniewski

Temat: Wdrożenie symulacyjnej metody badania odporności systemów ociepleń na działanie czynników atmosferycznych na próbkach wielkogabarytowych
Autorzy: mgr inż. M. Wieczorek, mgr inż. M. Chytroś

Temat: Organizacja programu i opracowanie wyników porównań międzylaboratoryjnych z zakresu klejów do płytek, wyrobów przeciwwilgociowych oraz systemów ociepleń
Autorzy: inż. T. Cichoń, mgr inż. M. Wieczorek, mgr inż. M. Niziurska

Temat: Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obróbki i przechowywania danych w laboratorium Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej
Autorzy: mgr inż. K. Nosal, mgr inż. M. Wieczorek, mgr inż. M. Niziurska

Temat: Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego
Autorzy: dr inż. P. Pichniarczyk, K. Barkowski

Temat: Badania zapalności wyrobów budowlanych oraz reakcji na ogień metodą SBI i płyty promienującej
Autor: mgr inż. M. Niziurska

Temat: Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na proces hydratacji spoiwa dwuskładnikowego: cementu portlandzkiego i cementu glinowego
Autor: mgr inż. M. Niziurska

Temat: Powłoki gradientowe polaryzacyjne dla szkieł optycznych i komputerowych
Autorzy: dr inż. E. Żelazowska, mgr inż. A. Marczewska, mgr inż. S. Sacha, mgr inż. J. Rybicka-Łada, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Uruchomienia badań szkła piankowego
Autorzy: mgr inż. A. Balon-Wróbel, mgr inż. A. Marczewska, mgr inż. Z. Pollak, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Własności fluorescencyjne wybranych pierwiastków ziem rzadkich w szkłach nieorganicznych i organicznych
Autor: mgr inż. S. Sacha

Temat: Selektywne zestawy szklarskie zwiększające efektywność procesu topienia szkieł komercyjnych
Autorzy: mgr inż. J. Zawiła, dr inż. P. Pichniarczyk, mgr inż. J. Rybicka-Łada, mgr inż. S. Sacha

Temat: Rozszerzenie zakresu akredytacji o badania zawartości wilgoci w środku osuszającym zawartym w organicznej ramce dystansowej szyb zespolonych metodą Karla Fischera
Autorzy: mgr inż. J. Rybicka-Łada, mgr inż. J. Zawiła, mgr inż. A. Balon-Wróbel, mgr inż. A. Kuśnierz, mgr inż. S. Sacha, mgr inż. S. Pabian, A. Dyba

Temat: Wdrożenie metody badania wytrzymałości szyb z tworzyw sztucznych na uderzenie głową manekina na zgodność z p. 3.2 Regulaminu nr 43 EKG ONZ
Autorzy: mgr inż. Z. Pollak, mgr inż. A. Balon-Wróbel, mgr inż. S. Pabian, mgr inż. I. Kozubek

Temat: Badania opakowań szklanych według metodyki norm europejskich
Autorzy: mgr inż. I. Kozubek, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Opracowanie technologii produkcji nowych komponentów ceramicznych spełniających aktualne wymagania przemysłu ceramicznego
Autorzy: mgr inż. A. Wencel, R. Szyngiera. J. Kaczmarczyk, Z. Pasek

Temat: Badania na technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego
Autorzy: dr inż. E. Żelazowska, mgr inż. S. Sacha

Temat: Opracowanie i optymalizacja składu lekkich kruszyw pod kątem zastosowania w przemyśle materiałów budowlanych
Autorzy: dr inż. E. Żelazowska, mgr inż. S. Sacha

Temat: Przemysłowe zagospodarowanie odpadów stłuczki kineskopowej
Autor: mgr inż. M. Kosmal

Temat: Spektrofotometryczne właściwości oszkleń stosowanych w budownictwie wg metodyki zawartej w normie PN-EN 410:2011
Autor: mgr inż. A. Marczewska

Temat: Badanie własności szkieł warstwowych i zjawisk zachodzących podczas laminowania folią EVA zastosowanych w szkłach warstwowych
Autor: mgr inż. S. Sacha

Temat: CCMK – Organizacja „Centrum Ceramicznych Materiałów Konserwatorskich” zgodnie z Biznes Planem 2010 o utworzeniu Centrum Materiałów Konserwatorskich
Autorzy: dr inż. H. Szeląg, mgr A. Skorek, mgr K. Jaroń

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
Komórki: Zakład Cementu, Zakład Badań Kontrolnych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Zakład GipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2011 ROKU

Temat: Badania w zakresie chemii i technologii produkcji aktywnych hydraulicznie cementów belitowych
Autorzy: dr inż. A. Garbacik, dr inż. T Baran, dr G. Adamski, inż. P. Francuz, mgr inż. B. Duszak

Temat: Ustalenie współczynnika korelacji pomiędzy ciepłem hydratacji a wytrzymałością normową cementów powszechnego użytku
Autorzy: dr inż. T Baran, inż. P. Francuz, mgr inż. St. Płocica

Temat: Rozpoznanie możliwości zagospodarowania surowców odpadowych z wydobycia węgla kamiennego do produkcji materiałów budowlanych
Autorzy: dr inż. A. Garbacik

Temat: Opracowanie sposobów mieszania i granulowania osadów ściekowych i odpadów mineralnych wykorzystywanych w produkcji kruszyw sztucznych lekkich
Autorzy: dr inż. Z. Naziemiec, mgr inż. H. Mróz, J. Balacha, T. Kaciczak

Temat: Opracowanie spoiwa epoksydowo-cementowego bez utwardzacza
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska, J. Balacha, T. Kaciczak

Temat: Rozszerzenie akredytacji laboratorium ZBZiK w zakresie badań tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska, J. Balacha, T. Kaciczak, I. Udziela

Temat: Zapewnienie jakości badań – organizacja porównania międzylaboratoryjnego w zakresie badań zapraw do murów
Autorzy: dr inż. M. Najduchowska, J. Balacha, T. Kaciczak, I. Udziela, S. Nagięć

Temat: Ocena możliwości zastosowania mieszanek M-38 do napraw konstrukcji betonowych
Autorzy:dr inż. M. Najduchowska, mgr inż. H. Mróz, J. Balacha, T. Kaciczak, S. Nagięć

Temat: Utylizacja odpadów azbestowych metodą topienia w piecu łukowo-oporowym oraz możliwości gospodarczego wykorzystania produktów topienia
Autorzy:mgr inż. H. Mróz

Temat: Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych (GNB-CPD SG02)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica

Temat: Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji AC 086 jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do wymagań znowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065) oraz utrzymanie i rozszerzenie zakresu notyfikacji w ramach jednostki notyfikowanej nr 1487
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie, poprzez uczestnictwo w pracach Komitetu Technicznego KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa będącego komitetem lustrznaym dla CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wpływ wybranych metali ciężkich, pochodzących z paliw alternatywnych i surowców odpadowych na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wykorzystanie metody XRF do szybkiej identyfikacji składu chemicznego „zapraw historycznych”
Autorzy: mgr inż. M. Gnoiński, mgr P. L. Józefczak, mgr A. Matusiewicz, mgr M. Komorowicz, mgr A. Madeja

Temat: Wpływ tlenków domieszkowych na proces klinkieryzacji
Autorzy: dr inż. P. Pichniarczyk, mgr A. Matusiewicz

Temat: Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
Autor: mgr inż. M. Gnoiński, inż. T. Foszcz, mgr P. L. Józefczak

Temat: Wpływ składu chemicznego i mikrostruktury powierzchni płytek ceramicznych na przyczepność klejów cementowych
Autorzy: mgr inż. M. Sobala, A. Wiśniewski

Temat: Opracowanie metodyki stosowania wyrobów wytworzonych na bazie cementu romańskiego przy przeprowadzaniu renowacji zabytkowych budowli
Autorzy: inż. J. Urban, mgr inż. K. Nosal, inż. T. Cichoń

Temat: Wpływ składu chemicznego warstwy wykończeniowej w bezspoinowym systemie ociepleń (BSO) na parametry wyroby związane z higieną, zdrowiem i środowiskiem
Autorzy: mgr inż. M. Wieczorek, mgr inż. M. Sobala, mgr inż. M. Chytroś

Temat: Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego
Autor: dr inż. P. Pichniarczyk

Temat: Rozeznanie możliwości uruchomienia badań szkła piankowego
Autorzy: mgr inż. A. Balon-Wróbel, mgr inż. Z. Pollak, mgr inż. T. Zduniewicz

Temat: Powłoki gradientowe polaryzacyjne dla szkieł optycznych i komputerowych
Autorzy: dr inż. E. Żelazowska, mgr inż. J. Rybicka-Łada, mgr inż. A. Marczewska, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Wpływ dodatku stłuczki szklanej na potencjał utleniająco-redykujący szkieł przemysłowych opakowaniowych
Autorzy: mgr inż. J. Zawiła, dr inż. P. Pichniarczyk, mgr inż. J. Rybicka-Łada, mgr inż. A. Kuśnierz, mgr inż. S. Sacha, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Otwartoporowate spieki szklane – etap II
Autorzy: mgr inż. S. Sacha, mgr inż. A. Wencel, mgr inż. S. Pabian, mgr inż. A. Mucha, J. Kaczmarczyk, Z. Pasek

Temat: Możliwość wykorzystania surowców krzemionkowych – w tym odpadowych do produkcji lekkich kruszyw szklano-krystalicznych dla przemysłu materiałów budowlanych
Autor: mgr inż. J. Zawiła

Temat: Uruchomienie badań dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem
Autorzy: mgr inż. A. Marczewska, mgr inż. B. Mazur, mgr inż. A. Kuśnierz, mgr inż. A. Balon-Wróbel, mgr inż. T. Zduniewicz

Temat: Dobór środka klarującego do szkła opakowaniowego o zwiększonej zawartości stłuczki szklanej
Autorzy: mgr inż. A. Kuśnierz, mgr inż. A. Marczewska, mgr inż. J. Zawiła, mgr inż. T. Zduniewicz, mgr inż. J. Brzezicki, mgr inż. M. Kosmal, A. Dyba

Temat: Rozeznanie możliwości uruchomienia badań ognioodpornych szkła w oparciu o obowiązujące normy i wymagania
Autorzy: mgr inż. T. Zduniewicz, mgr inż. Z. Pollak, mgr inż. J. Brzezicki, mgr inż. J. Zawiła, mgr inż. S. Sacha

Temat: Optymalizacja procesu fuzingu w istniejącym piecu kołpakowym
Autorzy: mgr inż. J. Brzezicki, mgr inż. I. Kozubek, mgr inż. J. Zawiła

Temat: Badania płytek ceramicznych
Autorzy: mgr inż. I. Kozubek, mgr inż. J. Brzezicki

Temat: Opracowanie pobiałki do monoporozy i angoby do gresu szkliwionego do indywidualnych wymagań zakładów przemysłu płytek ceramicznych Cersanit III – Wałbrzych i Ceramika Paradyż – Wielka Wola k. Paradyża
Autorzy: mgr inż. A. Wencel, R. Szyngiera. J. Kaczmarczyk, Z. Pasek

Temat: Opracowanie nowej kolekcji szkliw ceramicznych barwionych o powierzchni matu satynowego
Autorzy: mgr inż. A. Wencel, R. Szyngiera. J. Kaczmarczyk, Z. Pasek

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
Komórki: Zakład Cementu, Zakład Badań Kontrolnych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Zakład GipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2010 ROKU

Temat: Zbadanie możliwości powstawania polimerów nieorganiczno-organicznych z fazą C-S-H o korzystnych właściwościach wiążących
Autorzy: prof. dr hab. inż. W. Kurdowski

Temat: Badania cech trwałości cementu belitowo-alitowego z dużą zawartością siarczano-glinianu wapnia o dobrej aktywności pucolanowej
Autor: dr inż. T Baran

Temat: Opracowanie szacowania niepewności pomiarów procedur badawczych z zakresu Zakładu Cementu wraz z określeniem budżetu niepewności
Autorzy: dr inż. T Baran, inż. P. Francuz

Temat: Wprowadzenie do systemu oznaczeń emisji CO2 metod badań udziału biomasy w paliwach alternatywnych
Autor: dr inż. D. Kalarus

Temat: Wdrożenie selektywnego rozpuszczania faz klinkierowych (SAM i KOHS) do ilościowego oznaczania ich zawartości metodą XRD z dopasowaniem Rietvelda
Autorzy: dr G. Adamski, mgr inż. B. Duszak, dr inż. A. Garbacik

Temat: Wdrożenie metody ilościowego oznaczania zawartości fazy szklistej w wybranych rodzajach składników cementu na podstawie dyfrakcji rentgenowskiej z dopasowaniem Rietvelda
Autorzy: dr G. Adamski, mgr inż. B. Duszak, dr inż. A. Garbacik

Temat: Zastosowanie cementów wieloskładnikowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Autor: dr inż. A. Garbacik

Temat: Opracowanie sposobów mieszania i granulowania osadów ściekowych i odpadów mineralnych wykorzystywanych w produkcji kruszyw sztucznych i lekkich
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Bilans, właściwości oraz możliwości pozyskiwania krzemionkowych i ilastych odpadów mineralnych pod kątem ich zastosowania w produkcji materiałów budowlanych jako kruszywa lekkiego, mikrokruszywa wypełniającego i składnika pucolanowego do zapraw i betonów
Autor: dr inż. I. Kosk

Temat: Opracowanie spoiwa epoksydowo-cementowego bez utwardzacza
Autor: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów polimerowo-cementowych przeznaczonych do ochrony i naprawy uszkodzonych obiektów budowlanych.
Autor: mgr inż. H. Mróz

Temat: Utylizacja odpadów azbestowych metodą topienia w piecu łukowo-oporowym oraz możliwości gospodarczego wykorzystania produktów topienia.
Autor:mgr inż. H. Mróz

Temat: Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych (NB-CPD SG02)
Autor: mgr inż. St. Płocica

Temat: Utrzymanie akredytacji AC 086 jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP). Dostosowanie systemu jakości jednostki do wymagań znowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065:2009)
Autorzy: mgr inż. St. Płocica, mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wpływ wybranych metali ciężkich, pochodzących z paliw alternatywnych i surowców odpadowych na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Wpływ metali domieszkowych (Cu, Zn) na proces klinkieryzacji.
Autor: mgr A. Matusiewicz

Temat: Badania składu chemicznego wybranych materiałów budowlanych oraz surowców stosowanych do ich produkcji przy zastosowaniu metody fluorescencji rentgenowskiej
Autorzy: mgr A. Matusiewicz, mgr inż. M. Gnoiński, mgr P. L. Józefczak

Temat: Ocena wpływu jednorodności wybranych materiałów budowlanych na spełnienie wymagań normy PN-EN 196-7
Autor: inż. T. Foszcz

Temat: Opracowanie i analiza wyników międzynarodowych badań porównawczych i badań biegłości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
Autorzy: inż. T. Foszcz, mgr inż. M. Gnoiński, mgr P. L. Józefczak

Temat: Termoizolacyjne zaprawy gipsowe
Autor: inż. T. Cichoń

Temat: Opracowanie technologii mokrych mas szpachlowych do spoinowania płyt g-k
Autor: mgr inż. K. Nosal

Temat: Opracowanie receptury masy uszczelniającej wg PN-EN 14891
Autor: mgr inż. M. Wieczorek

Temat: Reakcje na granicy faz płytka ceramiczna-klej do płytek
Autor: mgr inż. M. Sobala

Temat: Opracowanie receptur zapraw zewnętrznych z cementu romańskiego do renowacji budynków zabytkowych.
Autor: inż. J. Urban

Temat: Wdrożenie metody oznaczania niepalności materiałów budowlanych mającej na celu klasyfikację wyrobów w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
Autor: mgr inż. M. Wieczorek

Temat: Rozwój zasobów i działalności ośrodka informacji naukowo-technicznej
Autor: mgr inż. A. Marczewska

Temat: Badania efektywności klarowania szkieł opakowaniowych i szkieł płaskich siarczanami w zmiennych warunkach utleniająco-redukcyjnych.
Autor: mgr inż. J. Zawiła

Temat: Badania rozkładu temperatury w szybach zespolonych dwukomorowych
Autor: mgr inż. T. Zduniewicz

Temat: Opracowanie technologii otwartoporowatych spieków szklanych do specjalnych zastosowań
Autor: mgr inż. S. Sacha

Temat: Opracowanie nowej fryty ceramicznej transparentnej i szkliwa ceramicznego na jej bazie .
Autor: mgr inż. S. Sacha

Temat: Rozeznanie możliwości uruchomienia nowych badań szkieł budowlanych zgodnie z normami wymaganymi przez Unię Europejską
Autor: mgr inż. A. Balon-Wróbel

Temat: Badanie krystalizacji kineskopowej stłuczki szklanej nukleowanej TiO2
Autor: mgr inż. M. Kosmal

Temat: Wpływ dodatku stłuczki szklanej na powstawanie fazy gazowej w szkle
Autorzy: mgr inż. A. Kuśnierz

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
Komórki: Zakład Cementu, Zakład Badań Kontrolnych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Zakład GipsuTEMATY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZREALIZOWANEJ W 2009 ROKU

Temat: Badania naturalnych pucolan palonych Q z łupków przywęglowych
Autor: dr G. Adamski

Temat: Analiza możliwości wykorzystania łupków powęglowych jako źródła energii i sztucznych pucolan
Autorzy: dr inż. A. Garbacik, mgr inż. E. Pałka

Temat: Zbadanie możliwości wytwarzania cementu belitowo-alitowego z dużą zawartością siarczano-glinianu wapnia o dobrej aktywności pucolanowej
Autor: dr inż. T. Baran

Temat: Zbadanie możliwości powstawania polimerów nieorganiczno-organicznych z fazą C-S-H o korzystnych właściwościach wiążących
Autor: prof. W. Kurdowski

Temat: Analiza wpływu składników paliw alternatywnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu
Autor: dr inż. D. Kalarus

Temat: Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów polimerowo-cementowych przeznaczonych do ochrony i naprawy uszkodzonych obiektów budowlanych
Autor: mgr inż. H. Mróz

Temat: Płukanie kruszyw ze zwałowisk odpadów przeróbczych przemysłu wapienniczego
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Oszacowanie niepewności pomiarów w zakresie badań kruszyw
Autor: dr inż. Z. Naziemiec

Temat: Opracowanie dokumentacji systemu jakości w zakresie badań produkowanych suchych mieszanek do wykonywania zapraw i betonów – przygotowanie i opracowanie procedur badawczych
Autor: dr inż. M. Najduchowska

Temat: Opracowanie modelu komputerowej dokumentacji złoża antropogenicznego typu składowiska mieszanin popiołowo żużlowych w aspekcie zbadania przydatności tych materiałów do produkcji cementów wieloskładnikowych
Autor:dr inż. I. Kosk

Temat: Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych (NB-CPD SG02)
Autor: mgr inż. St. Płocica

Temat: Dostosowanie systemu jakości jednostki certyfikującej wyroby do nowych wymagań akredytacyjnych (dokument PCA DAC-11_2, norma PN-EN ISO/IEC 17021:2007).
Autor: mgr inż. P. Zapolski

Temat: Oznaczanie zawartości C3A w cemencie za pomocą metody selektywnego rozpuszczania
Autorzy: mgr inż. P. Laska, mgr inż. M. Komorowicz

Temat: Opracowanie szacowania miepewności pomiarów w oznaczeniach chemicznych i fizycznych właściwości materiałów z zakresu Laboratorium Badań Chemicznych wraz z określeniem budżetu niepewności
Autorzy: mgr A. Matusiewicz, mgr inż. M. Gnoiński

Temat: Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badań porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 (ATILH (Francja), Lafarge, BMC (Holandia), CemKut (Węgry) oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
Autorzy: inż. T. Foszcz, mgr inż. M. Gnoiński, mgr inż. P. Laska

Temat: Wpływ zastosowanego aktywatora wiązania anhydrytu na właściwości uzyskiwanych tworzyw
Autor: mgr inż. M. Sobala

Temat: Ocena wpływu dodatków chemicznych na właściwości reologiczne i właściwości normowe zapraw klejowych do płytek.
Autor: mgr inż. K. Nosal

Temat: Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych
Autor: mgr inż. M. Sobala

Temat: Opracowanie receptur zapraw zewnętrznych z cementu romańskiego do renowacji budynków zabytkowych
Autor: inż. J. Urban

Temat: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
Komórki: Zakład Cementu, Zakład Badań Kontrolnych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, Zakład Gipsu

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...