ZARYS HISTORII ODDZIAŁU MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W GLIWICACH

 

Oddział dawniej1 września 2003 roku minęło 50 lat od utworzenia Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, jednostki badawczo-rozwojowej wyspecjalizowanej w badaniach surowców i wyrobów z obszaru ceramiki ogniotrwałej.
W trakcie istnienia Instytutu następowały okresowe zmiany organizacyjne oraz zmiany kadrowe. W Instytucie rozpoczynało swoje kariery zawodowe wielu późniejszych pracowników naukowych wyższych uczelni lub innych ośrodków badawczych.

 

Rok 1956 zapoczątkował ożywienie kontaktów z zagranicą na podstawie planów współpracy oraz umów dwustronnych. Wielu pracowników odbyło staże naukowe, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Instytut przyjmował wielokrotnie stypendystów i stażystów, w tym doktorantów, z zagranicy. Prowadzono wspólnie szereg prac z zakresu tematów technologicznych i automatyzacji procesów.

 

W połowie lat 70. tematyka badawcza Instytutu została wzbogacona o problematykę związaną z ochroną środowiska. Początkowo dotyczyła ona kompleksowego, bezodpadowego wykorzystania surowców ceramicznych, a następnie zastosowania surowców w ochronie środowiska, utylizacji przemysłowych odpadów stałych w procesach ceramicznych, utylizacji i recyklingu materiałów ceramicznych oraz zastosowania produktów ceramicznych w ochronie środowiska.

 

Oddział Materiałów OgniotrwałychLata 90. przyniosły zmiany gospodarcze, które w istotny sposób wpłynęły na działalność Instytutu. Sytuacja rynkowa spowodowała zmniejszenie zatrudnienia, zwiększenie udziału prac o charakterze utylitarnym, dostosowanych do zmieniających się potrzeb i rosnącej konkurencji. Wzbogacono wyposażenie Instytutu w nowoczesną aparaturę badawczą dzięki pomocy finansowej KBN.


Dorobek Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w okresie 50 lat jego działalności wyraża się liczbą około 4690 prac badawczych i ekspertyzowych oraz innych opracowań technicznych. Pracownicy IMO zgłosili 630 projektów wynalazczych i uzyskali ponad 225 patentów i liczne wzory użytkowe. Wielu specjalistów zagranicznych przyjeżdżało do Instytutu w celu wymiany doświadczeń. Organizowano konferencje i seminaria z udziałem pracowników naukowych i ekspertów z kraju
i z zagranicy.

 

Szczególnie ważną jest organizowana od 1983 roku Międzynarodowa Konferencja Hutnicza nt. materiałów ogniotrwałych, która na stałe weszła w kalendarz spotkań międzynarodowych.

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012