bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Profil

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, w tym w obszarze metod zagospodarowania odpadów
w różnych gałęziach przemysłu oraz na cele przyrodnicze. Zajmuje się również badaniami monitoringu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska.

W ramach Certyfikatu Akredytacji PCA Nr AB 054 wykonuje badania w obszarach regulowanych prawem jak i poza tymi obszarami, w szczególności badania:

  • emisji pyłowej i gazowej,
  • Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS),
  • biogazu i gazów składowiskowych,
  • wód i ścieków, osadów ściekowych oraz  gleb,
  • odpadów, w tym wyciągów wodnych z odpadów i testów zgodności,
  • paliw stałych konwencjonalnych i alternatywnych,
  • biopaliw stałych i ciekłych,
  • surowców i materiałów budowalnych,
  • tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych.

Oferta współpracy z przemysłem i jednostkami naukowymi wynika z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Grupy w zakresie opracowywania i wdrażania metod służących monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska oraz technologii i metod zagospodarowania odpadów, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030; redukcja śladu węglowego pochodzącego z materiałów budowlanych (ograniczenie emisji CO2); osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców  biodegradowalnych  oraz produktów pochodzących z recyklingu do roku 2050. W Grupie prowadzone są również badania biodegradacji i kompostowalności różnych materiałów,  tym tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych czy odpadów oraz badania nad wykorzystaniem biowęgli powstałych w procesie niskotemperaturowej pirolizy wraz z charakterystyką chemiczną i wpływem na środowisko.

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska  dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę, w tym w unikatowy w skali kraju sprzęt do badania techniką ciekłej scyntylacji, metodą radioizotopu C14 oraz linię do syntezy benzenu i Oxydizer – system preparatyki próbek do badań radioizotopowych.

Badania objęte zakresem akredytacji AB 054

Odpady

  • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych
  • Skład morfologiczny
  • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14, Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14
  • Zawartość frakcji biomasy – udział masowy metodą selektywnego roztwarzania, Zawartość frakcji nie biomasy – udział masowy metodą selektywnego roztwarzania
  • Zapotrzebowanie tlenu (AT4)
  • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
  • Zawartość węgla całkowitego TC
  • Zawartość wodoru
  • Zawartość siarki
  • Zawartość azotu
  • Ciepło spalania
  • Wartość opałowa
  • Zawartość pierwiastków
  • Straty prażenia (LOI)
  • Sucha masa / zawartość wody
  • Zawartość wilgoci całkowitej
  • Zawartość wilgoci w próbce analityczne
  • Zawartość popiołu
  • Zawartość chloru
  • Stężenie anionów w wyciągach wodnych
  • Stężenie kationów w wyciągach wodnych
  • Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego RWO w wyciągach wodnych
  • Stężenie i zawartość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) w wyciągach wodnych
  • Odczyn / pH
  • Przewodność elektryczna właściwa PEW
  • Stężenie i zawartość pierwiastków w wyciągach wodnych

Paliwa stałe: paliwo wtórne – paliwo alternatywne, stałe paliwo wtórne (SRF)

  • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych
  • Zawartość wilgoci całkowitej
  • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
  • Zawartość węgla całkowitego TC
  • Zawartość wodoru
  • Zawartość siarki
  • Zawartość azotu
  • Zawartość chloru
  • Ciepło spalania
  • Wartość opałowa
  • Sucha masa
  • Zawartość wilgoci
  • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
  • Zawartość popiołu
  • Zawartość części lotnych
  • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14. Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14 – Metoda ciekłej scyntylacji
  • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy – Metoda selektywnego roztwarzania
  • Zawartość pierwiastków

Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe

  • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
  • Zawartość węgla całkowitego TC
  • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14. Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14
    Metoda ciekłej scyntylacji
  • Sucha masa
  • Zawartość wilgoci całkowitej
  • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
  • Zawartość popiołu
  • Zawartość pierwiastków

Paliwa stałe: węgiel kamienny

  • Zawartość wilgoci I-go stopnia (wilgoć przemijająca)
  • Zawartość wilgoci II-go stopnia (wilgoć pozostała w próbce)
  • Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)
  • Zawartość wilgoci całkowitej

Paliwa stałe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks

  • Zawartość wilgoci przemijającej
  • Zawartość wilgoci w węglu powietrzno-suchym
  • Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)
  • Zawartość wilgoci całkowitej
  • Zawartość wilgoci w próbce analityczne
  • Zawartość popiołu w temp. 815oC
  • Zawartość części lotnych w temp. 850oC
  • Zawartość rtęci (Hg)
  • Zawartość fosforu ogólnego
  • Zawartość chloru
  • Zawartość węgla całkowitego TC
  • Zawartość wodoru
  • Zawartość siarki
  • Zawartość azotu
  • Ciepło spalania
  • Wartość opałowa (z obliczeń)

Paliwo ciekłe: olej opałowy ciężki, mazut

  • Zawartość wody
  • Zawartość węgla całkowitego TC
  • Zawartość wodoru
  • Zawartość azotu
  • Zawartość siarki

Paliwo ciekłe: olej napędowy, olej opałowy ciężki, mazut

  • Ciepło spalania
  • Wartość opałowa (z obliczeń)

Uprawnienia

Koncesja w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu nr B-013/2015.

Projekty:

  • 2012-2013 Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych nowej generacji. Projekt rozwojowy własny finansowany przez NCBiR nr NR08-0006-10;
  • 2012- 2014 Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przezroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatury. Projekt finansowany przez NCN Nr 2011/01/B/ST8/02635 Konkurs OPUS 1;
  • 2019 – Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych, wielkoformatowych płyt trudnościeralnych do zastosowania w przemysłowych urządzeniach i ciągach technologicznych. Projekt realizowany wspólnie z PPHU POWŁOKA s.c. T. Kurach, P. Woźniak, K. Posytek; „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • 2019 – Opracowanie technologii otrzymywania porowatego nośnika katalizatora na bazie ZrO2 wraz z wytworzeniem serii próbnej. Projekt realizowany w ramach usługi badawczej dla Yara International ASA;
  • Od 2021 - Opracowanie metody wytwarzania ceramicznych i kompozytowych komór spalania, NCBiR i Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Lider Grupy

dr Joanna
Poluszyńska

tel.: 77 456 22 07 
kom.: 601 347 879 

joanna.poluszynska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona