Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Inżynierii Środowiska

Specjalizuje się w realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, mających na celu opracowywanie i wdrażanie nowych lub ulepszonych technologii z zastosowaniem surowców odpadowych, w tym w procesie wytwarzania materiałów budowlanych jak również w obszarze zagospodarowania przyrodniczego odpadów.
Centrum realizuje prace z zakresu obniżenia energochłonności i materiałochłonności gospodarki oraz z zakresu minimalizacji emisji czynników obciążających środowisko.   

 

 

Przedmiotem działalności Centrum są w szczególności:

badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:

 • opracowywanie nowych lub ulepszonych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców pochodzenia odpadowego,
 • opracowanie nowych technologii przyrodniczego wykorzystania surowców odpadowych
 • opracowania nowych receptur i składów nawozów i środków poprawiających właściwości gleb
 • możliwości zmniejszenia zużycia paliw i energii – w tym odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego oraz wykorzystania alternatywnych odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania materiałów budowlanych oraz w energetyce
 • odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania materiałów budowlanych oraz w energetyce, 
 • możliwości pozyskiwania i wykorzystania biowęgla z surowców odpadów i biomasy,
 • ograniczenia szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko,
 • opracowywanie nowych i ulepszonych technologii wypalania, chłodzenia i przemiału materiałów i surowców mineralnych,
 • badania laboratoryjne akredytowane i nieakredytowane, przede wszystkim w zakresie paliw alternatywnych i odpadów, oznaczania udziału biomasy w paliwach, odpadach, tworzywach sztucznych i materiałach opakowaniowych, właściwości surowców stosowanych do produkcji materiałów budowlanych, w tym surowców pochodzenia odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych produktów spalania,
 • analizy dostosowujące przedsiębiorstwa i technologie do wymogów gospodarki efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby,
 • działalności certyfikacyjnej w obszarze wydawania deklaracji środowiskowych produktu (EPD),
 • opracowywania raportów śladu węglowego,
 • doświadczalnych prób technologicznych z wykorzystaniem urządzeń badawczych w skali ćwierć technicznej w zakresie:

- procesów przemiału, 

- suszenia i podgrzewania surowców mineralnych 

- ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

 • produkcji doświadczalnej aparatury laboratoryjnej.

Dyrektor
Centrum

 

dr Joanna
Poluszyńska

tel.: 77 456 22 07

info.opole@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona