Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Profil

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, w tym w obszarze metod unieszkodliwiania i zagospodarowania ich odpadów w różnych gałęziach przemysłu oraz na cele przyrodnicze. Zajmuje się również badaniami monitoringu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska.

Jako pierwsze laboratorium w Polsce i w Europie wprowadziła do zakresu akredytacji laboratorium badawczego badania udziału biomasy metodą radioizotopu węgla C14 w paliwach alternatywnych, odpadach, biopaliwach ciekłych, tworzywach i materiałach opakowaniowych oraz w biomasie. Badania te mogą być wykorzystywane przy ustalaniu współczynników emisji CO2 pochodzenia biogennego ze spalania biopaliw w transporcie, czy paliw alternatywnych i odpadów w celu odzysku ciepła, jak również podczas oceny udziału składników odnawialnych w biotworzywach i materiałach opakowaniowych.

W ramach Certyfikatu Akredytacji PCA Nr AB 054 wykonuje badania w obszarach regulowanych prawem jak i poza tymi obszarami, w szczególności badania:

 • paliw stałych konwencjonalnych i alternatywnych, w tym analizy udziału węgla biomasowego
 • biopaliw stałych i ciekłych, w tym analizy udziału węgla biogenicznego
 • surowców i materiałów budowalnych,
 • tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych, w tym badania biodegradacji i kompostowalności oraz badania udziału węgla biogenicznego
 • emisji pyłowej i gazowej,
 • Automatycznych Systemów Monitoringu (AMS),
 • biogazu i gazów składowiskowych,
 • wód i ścieków, osadów ściekowych oraz  gleb,
 • odpadów, w tym wyciągów wodnych z odpadów i testów zgodności. 

Oferta współpracy z przemysłem i jednostkami naukowymi wynika z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Grupy w zakresie opracowywania i wdrażania metod służących monitorowaniu zanieczyszczeń środowiska oraz technologii i metod unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030; redukcja śladu węglowego pochodzącego z materiałów budowlanych (ograniczenie emisji CO2); osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców  biodegradowalnych  oraz produktów pochodzących z recyklingu do roku 2050. W Grupie prowadzone są również badania biodegradacji i kompostowalności różnych materiałów,  tym tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych czy odpadów oraz badania nad wykorzystaniem biowęgli powstałych w procesie niskotemperaturowej pirolizy wraz z charakterystyką chemiczną i wpływem na środowisko.

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska  dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę, w tym w unikatowy w skali kraju sprzęt do badania techniką ciekłej scyntylacji, metodą radioizotopu C14 oraz linię do syntezy benzenu i Oxydizer – system preparatyki próbek do badań radioizotopowych.

Badania objęte zakresem akredytacji AB 054

Odpady

 • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych
 • Skład morfologiczny
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14, Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14
 • Zawartość frakcji biomasy – udział masowy metodą selektywnego roztwarzania, Zawartość frakcji nie biomasy – udział masowy metodą selektywnego roztwarzania
 • Zapotrzebowanie tlenu (AT4)
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
 • Zawartość węgla całkowitego TC
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość siarki
 • Zawartość azotu
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa
 • Zawartość pierwiastków
 • Straty prażenia (LOI)
 • Sucha masa / zawartość wody
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość wilgoci w próbce analityczne
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość chloru
 • Stężenie anionów w wyciągach wodnych
 • Stężenie kationów w wyciągach wodnych
 • Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego RWO w wyciągach wodnych
 • Stężenie i zawartość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) w wyciągach wodnych
 • Odczyn / pH
 • Przewodność elektryczna właściwa PEW
 • Stężenie i zawartość pierwiastków w wyciągach wodnych

Emisje

 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń z instalacji, urządzeń oraz emitorów energetycznych i technologicznych, w tym:
  • pomiar strumienia masy pyłu, w tym oznaczenia udziału frakcji pyłu PM10 i PM2,5,
  • pomiar emisji substancji gazowych,
  • pomiary emisji indywidualnych Lotnych Związków Organicznych jako ich sumy (TVOC),
  • pomiary emisji związków nieorganicznych, w tym chlorowodoru, fluorowodoru, amoniaku, pomiary sumy i pojedynczych metali ciężkich oraz rtęci, zarówno w fazie gazowej, jak i w pyle,
  • pomiary emisji dioksyn i furanów oraz PCB.
  • pomiary skuteczności działania instalacji i urządzeń ochrony powietrza (instalacje odsiarczania, odazotowania, odpylania).
 • Realizując obowiązek kontroli stacjonarnych instalacji ciągłego pomiaru zanieczyszczeń powietrza wykonujemy roczne badania kontrolne według procedury AST i kalibrację instalacji według procedury QAL2. Obie z tych procedur przeprowadzane są w oparciu o normę PN-EN 14181:2015-02.
  • kompleksowa ocena systemów ciągłego pomiaru emisji,
  • kalibracja i sprawdzanie pyłomierzy oraz przepływomierzy,
  • pomiary równoległe w zakresie stężeń składników gazowych spalin: SO2, NOx (suma NO i NO2), O2, CO, CO2, HCl, HF, TVOC, H2O, NH3,
  • raport z przeprowadzonych badań.
 • Pomiary technologiczne wykorzystywane do:
  • ​identyfikacji procesów cieplnych i przepływowych w technologiach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
  • wykonywania audytów energetycznych oraz bilansów cieplnych procesów technologicznych,
  • modernizacji palenisk technologicznych z wykorzystaniem paliw niskokalorycznych oraz odpadowych w procesach produkcji materiałów budowlanych,
  • badania redukcji zanieczyszczeń Hg, NOx, SO2 emitowanych z procesów technologicznych w przemyśle materiałów ceramicznych , ciepłownictwie i energetyce,
  • badania uciążliwości środowiskowych istniejących technologii (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, prognozowanie zmian).

Paliwa stałe: paliwo wtórne – paliwo alternatywne, stałe paliwo wtórne (SRF)

 • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
 • Zawartość węgla całkowitego TC
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość siarki
 • Zawartość azotu
 • Zawartość chloru
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa
 • Sucha masa
 • Zawartość wilgoci
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość części lotnych
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14. Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14 – Metoda ciekłej scyntylacji
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy – Metoda selektywnego roztwarzania
 • Zawartość pierwiastków

Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe

 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC
 • Zawartość węgla całkowitego TC
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy metodą izotopu węgla C14. Zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14
  Metoda ciekłej scyntylacji
 • Sucha masa
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość pierwiastków

Paliwa stałe: węgiel kamienny

 • Zawartość wilgoci I-go stopnia (wilgoć przemijająca)
 • Zawartość wilgoci II-go stopnia (wilgoć pozostała w próbce)
 • Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)
 • Zawartość wilgoci całkowitej

Paliwa stałe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks

 • Zawartość wilgoci przemijającej
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrzno-suchym
 • Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń)
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość wilgoci w próbce analityczne
 • Zawartość popiołu w temp. 815oC
 • Zawartość części lotnych w temp. 850oC
 • Zawartość rtęci (Hg)
 • Zawartość fosforu ogólnego
 • Zawartość chloru
 • Zawartość węgla całkowitego TC
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość siarki
 • Zawartość azotu
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa (z obliczeń)

Paliwo ciekłe: olej opałowy ciężki, mazut

 • Zawartość wody
 • Zawartość węgla całkowitego TC
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość azotu
 • Zawartość siarki

Paliwo ciekłe: olej napędowy, olej opałowy ciężki, mazut

 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa (z obliczeń)

Uprawnienia

Wykonywanie badań w zakresie oceny zgodności z normą PN-EN 13432:2002 „Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację -- Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań”.

Projekty

2015-2018 - Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych, UPSbio2014, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach: PBS3/A2/21/2015

Patenty

 • Patent 239674 – Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwiania osadów ściekowych

Uprawniony do patentu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, twórca: Joanna Poluszyńska
Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, twórca: Elżbieta Jarosz Krzemińska

 

 • Patent 240508 – Zestaw surowcowy do wytwarzania klinkieru portlandzkiego

Uprawniony do patentu:
Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, twórca: Elżbieta Jarosz Krzemińska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, twórca: Joanna Poluszyńska
BIKOSERWIS Sp, z o.o., Sp. Komandytowa, twórcy: Tomasz Bień i Łukasz Koziołek
Pozostali twórcy: Marek Gawlicki 

Lider Grupy

Marcin Biernacki

tel.: 77 456 32 01-06, wew. 356

kom.: 502 537 467

marcin.biernacki@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona