Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Cement

Profil

Grupa Badawcza Cement prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe z zakresu:

 • spoiw (głównie cementu),
 • dodatków mineralnych do cementu,
 • materiałów do produkcji klinkieru portlandzkiego,
 • paliw, w tym paliw wtórnych,
 • kruszyw.

W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonujemy badania ww. materiałów głównie pod kątem możliwości wykorzystania w przemyśle cementowym.

W Grupie Badawczej Cement wyodrębnione są następujące pracownie, w których wykonywane są określone badania: Pracownia Paliw, Pracownia Mikroskopii Optycznej i SEM, Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej i Analizy Termicznej, Pracownia Badań Fizycznych, Pracownia Spektrometrii Emisyjnej ICP, Pracownia Kalorymetrii i Odporności na Siarczany.

Grupa Badawcza Cement w ramach działalności naukowo-badawczej ściśle współpracuje z producentami spoiw hydraulicznych i cementów oraz prowadzi prace w zakresie wykorzystania nowych surowców, bardzo często odpadowych materiałów z innych gałęzi przemysłu na potrzeby produkcji klinkieru portlandzkiego. Grupa dysponuje bardzo wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz specjalistycznym sprzętem do wykonywania badań w wymienionych Pracowniach. 

Usługi badawcze

I Pracownia Paliw

 • określenie wielkości wskaźników emisji CO2,
 • określenie zawartości biomasy i węgla biogennego,
 • określenie ciepła spalania i wartości opałowej,
 • określenie zawartości wilgoci,
 • określenie zawartości węgla całkowitego, organicznego i nieorganicznego,
 • określenie zawartości siarki,
 • określenie zawartości chloru,
 • określenie zawartości popiołu,
 • określenie zawartości części lotnych,
 • określenie strat prażenia.

II Pracownia Mikroskopii Optycznej i SEM

 • określenie zawartości żużla w cemencie,
 • określenie zawartości fazy szklistej w żużlu wielkopiecowym,
 • opis i zawartość faz w klinkierach,
 • opis petrograficzny kruszyw,
 • morfologia i analiza pierwiastkowa metodą elektronowej mikroskopii skaningowej SEM/EDS
 • oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie,
 • potwierdzenie obecności produktów reakcji alkalicznej ASR.

III Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej i Analizy Termicznej

 • jakościowa analiza składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD,
 • ilościowa analiza składu fazowego XRD metodą Rietvelda,
 • analiza składu fazowego metodą jednoczesnej analizy termicznej: różnicowej analizy termicznej i termograwimetrii DTA/TG, lub skaningowej kalorymetrii różnicowej i termograwimetrii DSC/TG.

IV Pracownia Badań Fizycznych

 • oznaczania właściwości cementów i spoiw hydraulicznych zgodnie z przedmiotowymi normami: czas wiązania, powierzchnia właściwa, gęstość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, konsystencja, rozpływ, stałość objętości, napowietrzenie świeżej zaprawy,
 • oznaczenie wskaźników aktywności dodatków mineralnych do cementów,
 • odporności na korozję alkaliczną kruszyw ASR,
 • spiekalności surowców do produkcji klinkieru,
 • zawartość wolnego wapna w cemencie i popiołach,
 • określenia zawartości wolnego wapna,
 • określenia przydatności, do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych,
 • wykorzystania surowców odpadowych,
 • składu ziarnowego,
 • mielności materiałów (np. klinkieru i wapienia) wg metody Bonda.

V Pracownia Spektrometrii Emisyjnej ICP

 • oznaczenie zawartości całkowitej metali ciężkich i pierwiastków śladowych w materiałach,
 • wymywalność metali ciężkich i pierwiastków śladowych z materiałów,
 • określenie wielkości emisji substancji niebezpiecznych z materiałów budowlanych,
 • określenie szkodliwego oddziaływania odpadów na człowieka i środowisko naturalne.

VI Pracownia Kalorymetrii i Odporności na Siarczany

 • badania ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną cementów i spoiw,
 • badania ciepła hydratacji metodą izotermiczną cementów i spoiw,
 • badania odporności cementów na korozję siarczanową.

Pozostałe usługi

 • prace badawczo rozwojowe (B+R) w kierunku zagospodarowania produktów odpadowych wpisujące się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
 • prace B+R ukierunkowane na obniżenie emisji CO2 w przemyśl cementowym i betonowym,
 • prace B+R w zakresie zastosowania nowych materiałów do zestawów surowcowego do produkcji klinkieru portlandzkiego,
 • konsultacje z klientem w zakresie stosowania cementów i dodatków do cementu,
 • oraz wiele innych prac wynikających z potrzeby Klienta.

 

Uprawnienia

 • Uczestnictwo i czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w Komitecie Technicznym KT nr 196 ds. Cementu i Wapna

Lider Grupy

dr hab. inż. Tomasz Baran

tel.: 12 683 79 91

kom.: 691 929 277

tomasz.baran
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

dr inż. Mikołaj
Ostrowski

tel.: 12 683 79 90

mikołaj.ostrowski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Szkła 
i Materiałów Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona