Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Inżynieria Procesowa

Profil

Grupa Badawcza Inżynieria Procesowa swym zakresem działania obejmuje:

 • prace badawczo-rozwojowe,
 • prace wdrożeniowe,
 • usługi eksperckie,
 • szkolenia.

Prowadzi badania nad zmniejszeniem zużycia paliw i energii w procesach produkcji materiałów budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych form energii. Wiodąca tematyka prac badawczo-rozwojowych skupia się na technologiach  służących  ochronie środowiska oraz racjonalnej gospodarki surowcami, odpadami i paliwami– w myśl założeń gospodarki ograniczającej wykorzystanie zasobów i gospodarki cyrkulacyjnej. Prowadzi ścisłą współpracę z przemysłem implementując wyniki badań naukowych w polskiej gospodarce.

Usługi badawcze

Grupa Badawcza Inżynieria Procesowa prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie

 • identyfikacji procesów cieplnych i przepływowych w technologiach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
 • opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii wypalania, chłodzenia i przemiałów surowców, paliw i produktów w procesach wytwarzania ceramiki budowlanej,
 • racjonalizacji gospodarki surowcowej i paliwowej w przemyśle materiałów budowlanych,
 • wykonywania audytów energetycznych oraz bilansów cieplnych procesów technologicznych,
 • odzysku ciepła odpadowego w procesach przemysłowych,
 • modernizacji palenisk technologicznych z wykorzystaniem paliw niskokalorycznych oraz odpadowych w procesach produkcji materiałów budowlanych,
 • konwersji energii biomasy i odpadów w inne formy energii połączone z wytwarzaniem produktów rynkowych, zwłaszcza materiałów budowlanych,
 • wykorzystania paliw alternatywnych w procesach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
 • ciągłego pomiaru rtęci wraz z jej  specjacją w gazach odlotowych,
 • badania redukcji zanieczyszczeń Hg, NOx, SO2 emitowanych z procesów technologicznych w przemyśle materiałów ceramicznych , ciepłownictwie i energetyce,
 • technologii wytwarzania i zastosowań biowęgla z biomasy, zwłaszcza biomasy odpadowej
 • opracowania Deklaracji Środowiskowej Produktu III typu (EPD)
 • opracowanie śladu węglowego dla przedsiębiorstwa i produktu

 

Uprawnienia

Najważniejsze realizacje wdrożone w przemyśle:

 • modernizacje technologii wypalania klinkieru: z mokrej metody produkcji na półmokrą z wykorzystaniem łupków powęglowych, młynów surowca, pieców ZAB Dessau, chłodników rusztowych klinkieru, wymiennika ciepła pieca obrotowego,
 • wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie wypalania klinkieru,
 • zastosowanie odpadów przemysłu papierniczego i wydobywczego do poprawy cech jakościowych ceramicznych materiałów budowlanych,
 • opracowanie technologii spalania zużytych opon samochodowych w procesie wypalania klinkieru,
 • wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru do suszenia wilgotnych popiołów lotnych, żużla granulowanego, paliw alternatywnych,
 • instalacja by-passu gazów z pieca obrotowego dla zmniejszenia koncentracji składników lotnych w obiegach,
 • modernizacja palenisk technologicznych w układach suszenia i prażenia gipsów odpadowych.

Lider Grupy

dr inż. Ewa
Głodek-Bucyk

tel.: 77 456 32 01

wew. 354

tel. kom. 516 331 601

ewa.glodek-bucyk
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona