Łukasiewicz - ICiMB

HydroFuel

Tytuł projektu:

Badania nad wprowadzeniem paliwa wodorowego w energochłonnych gałęziach przemysłu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej na Inwestycję Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz
 

Konsorcjum: 

  • Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych - Lider
  • Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych
  • Łukasiewicz-Górnośląski Instytut Technologiczny (we wniosku był jeszcze jako Łukasiewcz - Instytut Metalurgii Żelaza)
 
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Cybulski
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2024
Wartość projektu: 921 362,50  zł
Wysokość dofinansowania: 829 226,25 zł
W tym wartość projektu Ł-ICiMB: 300 062,50 zł
Wysokość dotacji dla Ł-ICiMB:  270 056,25 zł
 
 
Cel projektu:
Zdobycie wiedzy w zakresie wpływu przejścia na opalanie instalacji grzewczych paliwem wodorowym w branży ceramicznej i materiałów ogniotrwałych, metalurgii i hutnictwie metali nieżelaznych oraz metalurgii i hutnictwie żelaza i stali.
 
Opis projektu:
Projekt dotyczy wprowadzenia wodoru jako paliwa zero emisyjnego w energochłonne i wysokoemisyjne gałęzie przemysłu. W tym celu konieczne jest zbadanie wpływu atmosfery wzbogaconej w produkty spalania paliwa wodorowego na poszczególne technologie przemysłowe i procesy termiczne. Projekt zakłada określenie istotności zmiany sposobu opalania urządzeń wysokotemperaturowych i przejście z gazu ziemnego na mieszankę gazu z wodorem bądź sam wodór oraz wpływ takiej zmiany na właściwości produktów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdzie niezbędne jest zastosowanie obróbki wysokotemperaturowej w szeroko rozumianych urządzeniach cieplnych, w których procesy wypalania bądź obróbki cieplnej stanowią nieodzowny etap procesu technologicznego i mogą mieć istotny wpływ na jakość wytwarzanych elementów.
 
Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:
Podstawowym efektem realizacji projektu będzie poznanie wpływu atmosfery gazowej pieca związanej ze spalaniem/współspalaniem wodoru na właściwości szeregu wyrobów metalicznych i niemetalicznych, będących podstawowymi wyrobami budowlanymi i konstrukcyjnymi w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na wykorzystanie technologii wodorowych proponowany projekt ma istotne znaczenie w realizacji celów SBŁ, związanych ze zrównoważoną gospodarką i energią. Proponowane prace wpisują się w jakże ważny aspekt transformacji i racjonalizacji gospodarowania energią. Sieć Badawcza Łukasiewicz za swój główny cel przyjmuje współpracę z przemysłem. Jako pierwsza jednostka badawcza w Europie i możliwe, że na świecie, będzie miała możliwości odpowiedzi na pytania przedsiębiorców, czy i w jaki sposób zastosowanie wodoru jako paliwa wpłynie na prowadzone procesy technologiczne, w tym na wytwarzane produkty i materiały. Jakie konsekwencje będzie miało zastosowanie paliwa wodorowego w już istniejących instalacjach, urządzeniach i stosowanych technologiach oraz czy i jakie modyfikacje będą konieczne do wprowadzenia, aby wodór mógł być stosowany jako paliwo zero emisyjne.
Planowanym efektem realizacji projektu będzie określenie wpływu wprowadzenia paliwa wodorowego na procesy przemysłowe w energochłonnych gałęziach przemysłu.
 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Andrzej Cybulski​ 

andrzej.cybulski@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona