Łukasiewicz - ICiMB

BiOrganoMineral - nawóz organiczno-mineralny

 

Tytuł projektu:

 

Udoskonalenie technologii wytwarzania granulatu BiOrgano-Mineral oraz zatwierdzenia produktu jako środka poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organiczno-mineralnego bądź organicznego  
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Zadania Zleconego Prezesa Centrum Łukasiewicz na podstawie art.31 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.   
 

Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nr umowy dotacyjnej: 4/Ł-ICSO/ZP/2022
Wartość projektu: 75 000 zł
Kwota dofinansowania: 75 000 zł

Okres realizacji: 08.02.2023 - 30.09.2023

Cel projektu:

Celem zadania jest wsparcie działań Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zmierzających do komercjalizacji posiadanych praw własności intelektualnej do technologii wytwarzania granulatu BiOrganoMineral poprzez realizację:

  1. prac B+R zwiększających atrybuty technologii i podnoszących gotowość technologiczną rozwiązania,
  2. Ekspertyz w celu zatwierdzenia produktu jako środka poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organiczno-mineralnego bądź organicznego analiz rynkowych w celu wdrożenia przemysłowego,
  3. Ekspertyz zwiększających szanse biznesowe na skuteczne przeprowadzenie komercjalizacji,
  4. Analiz rynkowych w celu wdrożenia przemysłowego i wyceny technologii.

Opis projektu:

W ramach zadania planowane jest wykonanie wszystkich niezbędnych badań produktu BiOrgano-Mineral powstałego w wyniku procesu zagospodarowania dwóch uciążliwych odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych oraz popiołów lotnych z biomasy w zakresie uzyskania certyfikatu dla produktu poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organicznomineralnego lub dla nawozu organicznego. W tym celu planowane jest wykonanie badań laboratoryjnych popiołów lotnych biomasowych, osadów ściekowych, powstałych mieszanek/granulatów. Technologia wymaga również udoskonalenia w zakresie optymalizacji technologii tworzenia granul. Urządzenie wymaga usprawnienia w zakresie poprawy efektywności mieszania, wzmocnienia bębna, wzmocnienia napędu, zwiększenia prędkości obracania bębna oraz prędkości pracy mieszadeł, optymalizacji parametrów technologicznych dla uzyskania granul. W ramach zadania zostanie także przeprowadzone badanie rynkowe zapotrzebowania na wyroby z grupy produktu poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organiczno-mineralnego lub nawozu organicznego, powstałego z odpadu oraz wycena technologii.

Planowane zadania do realizacji:

1. Pozyskanie materiału do badań w postaci osadów ściekowych i popiołów lotnych z biomasy.

2. Wykonanie badań laboratoryjnych popiołów lotnych biomasowych.

3. Wykonanie badań laboratoryjnych popiołów osadów ściekowych.

4. Udoskonalenie urządzenia mieszarko-granulatora: poprawa efektywności mieszania, wzmocnienie bębna, wzmocnienie napędu, zwiększenie prędkości obracania bębna oraz prędkości pracy mieszadeł.

5. Optymalizacja parametrów technologicznych granulacji.

6. Wykonanie badań laboratoryjnych uzyskanych mieszanek BiOrgano-Mineral.

7. Wykonanie badań i ekspertyzy dla środka poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organiczno-mineralnego lub dla nawozu organicznego.

8. Analizy rynkowe i wycena technologii.

 

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:

W efekcie zrealizowanego zadania zostanie podniesiony TRL projektu z 6 do 8. Efektem zadania będzie opracowana wycena technologii w oparciu o wykorzystanie produktu na cele przyrodnicze przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów. Zostanie także przeprowadzona analiza rynkowa zapotrzebowania na produkty z grupy produktu poprawiającego właściwości gleb lub nawozu organiczno-mineralnego lub nawozu organicznego oraz wykonana zostanie wycena technologii.

Zadanie wpisuje się w cel Sieci Badawczej Łukasiewicz „Wzrost innowacyjności działających w Polsce przedsiębiorstw i zwiększenie ich konkurencyjności”, jest efektem projektu Akcelerator Łukasiewicza 2022 oraz realizuje cel Łukasiewicza określony w art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz zadanie Centrum Łukasiewicz wskazane w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).

 

Osoba do kontaktu

dr Joanna Poluszyńska

tel.: 77 456 32 01 wew. 315

kom.: 601 347 879

joanna.poluszynska@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona