Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Beton i Lekkie Kompozyty

Profil

Grupa Badawcza Beton i Lekkie Kompozyty prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe w obszarach:

 • nowoczesnych technologii wytwarzania tynków, zapraw, betonów i kruszyw sztucznych dla potrzeb budownictwa,
 • zagospodarowania surowców odpadowych w produkcji kruszyw, zapraw i betonów,
 • przeróbki surowców mineralnych oraz metod odzysku surowców ze zwałowisk odpadów i kierunków ich wykorzystania,
 • badań petrograficznych próbek geologicznych i teksturalno-strukturalnych surowców mineralnych,
 • Kompleksowych badań reaktywności alkalicznej kruszyw w zakresie reakcji alkalia kruszywa krzemionkowe (ASR) oraz reakcji alkalia kruszywa węglanowe (ACR) oraz doradztwo w zakresie przeciwdziałania skutkom reakcji ASR i ACR w betonie.

Grupa Badawcza świadczy kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji budowlanych i wytwórni betonu. Ma możliwość pobierania świeżych próbek betonowych w celu oceny identyczności betonu i badań zawartości włókien w betonie. Prowadzi badania oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych metodami bezpośrednimi i pośrednimi.

W ramach Certyfikatu Akredytacji PCA Nr AB 054 pobiera próbki do badań laboratoryjnych kruszyw i betonów, wykonuje badania zapraw do murów, zapraw podłogowych, domieszek do zapraw i betonów, tynków organicznych, betonów, kruszyw i wypełniaczy mineralnych oraz  prefabrykatów betonowych.

Posiada laboratorium notyfikowane do badań typu hydroizolacji podpłytkowych w zakresie badania wodoszczelności.

Prowadzi również badania wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych, płyt włóknisto-cementowych, płytek lastrikowych, kamienia naturalnego, materiałów do izolacji wodochronnej, pigmentów i wypełniaczy,

Grupa Badawcza Beton i Lekkie Kompozyty dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym co umożliwia współpracę z przemysłem w zakresie analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów, opracowywania opinii i ekspertyz dotyczących zapraw, betonów, kruszyw mineralnych, odpadów wydobywczych i przeróbczych, w zakresie doboru maszyn w technologiach górnictwa skalnego oraz przeróbki odpadów a także modernizacji procesów technologicznych zakładów przeróbczych, w celu zwiększenia jakości produktu i bezodpadowego wykorzystania kopaliny.

Usługi badawcze

Beton

 • Oznaczenie konsystencji metodą Ve-Be PN-EN 12350-3*
 • Oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego PN-EN 12350-2
 • Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego PN-EN 12350-5
 • Oznaczanie gęstości świeżego betonu PN-EN 12650-6*
 • Oznaczenie zawartości powietrza PN-EN 12350-7
 • Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12390-3 PN-EN 12350-1
 • Oznaczanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8 PN-EN 12350-1
 • Oznaczanie przepuszczalności wody przez beton PN-88/B-06250
 • Oznaczanie gęstości betonu PN-EN 12390-7 PN-EN 12350-1
 • Oznaczenie mrozoodporności betonu PKN-CEN/TS 12390-9*
 • Oznaczenie odporności betonu na działanie środków odladzających PN-EN 1338*
 • Oznaczanie odporności na ścieranie wg Böhmego PN-EN 1338* PN-EN 14457*
 • Pozostałe badania betonu PN-88/B-06250*
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6*
 • Zawartość zbrojenia w stwardniałym betonie PN-EN 14721*
 • Wytrzymałość na zginanie PN-EN 12390-5*
 • Oznaczenie liczby odbicia PN-EN 12504-2*
 • Określenie wytrzymałości betonu na podstawie wartości siły wyrywającej techniką ”CAPO-test” PN-EN 12504-3*
 • Badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych PN-EN 12504*
 • Obrazowanie mikrostruktury i morfologii materiałów sypkich, stałych, ciekłych oraz biologicznych SEM/ESEM, Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej SEM/ESEM*
 • Oznaczanie składu chemicznego z punktów, obszarów oraz mapping pierwiastkowy materiałów sypkich, stałych, ciekłych oraz biologicznych EDS, Mikroanaliza składu chemicznego EDS*
 • Analiza składu fazowego, dyfraktometria rentgenowska XRD* DTA/TG lub DSC/TG*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Betonowe płyty brukowe

 • Ścieralność na tarczy Böhmego PN-EN 1339:2004+AC*
 • Nasiąkliwość PN-EN 1339:2004+AC*
 • Zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających PN-EN 1339:2004+AC*
 • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej (USRV) PN-EN 1339:2004+AC*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Domieszki do betonów według PN-EN 934-2

 • Oznaczenie gęstości ISO 758
 • Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji PN-EN 480-8
 • Określenie początku lub końca wiązania zaprawy PN-EN 480-2
 • Określenie konsystencji:
  • - określenie zmniejszenia ilości wody zarobowej
  • - określenie zwiększenia konsystencji
  • - określenie spadku ciekłości
  • - utrzymanie konsystencji w czasie
   • opad stożka wg PN-EN 12350-2
   • lub rozpływ wg PN-EN 12350-5
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej PN-EN 12350-7
 • Oznaczenie samoczynnego wydzielania się cieczy z mieszanki betonowej PN-EN 480-4
 • Oznaczenie absorpcji kapilarnej PN-EN 480-5
 • Oznaczenie wartości pH ISO 4316
 • Oznaczenie chlorków rozpuszczalnych w wodzie PN-EN 480-10
 • Oznaczenie zawartości alkaliów(Na2O, K2O) PN-EN 480-12
 • Oznaczenie zawartości wolnej wody (wilgoci) i suchej substancji PN-EN 480-8

Domieszki do zapraw według PN-EN 934-3

 • Oznaczenie gęstości ISO 758
 • Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji PN-EN 480-8
 • Oznaczenie zawartości powietrza w zaprawie po zakończeniu mieszania określonego w normie PN-EN 1015-7 metoda A
 • Oznaczenie zawartości powietrza w zaprawie po 1 h przetrzymywania PN-EN 1015-7 metoda A
 • Oznaczenie zawartości powietrza w zaprawie po 28 h przetrzymywania PN-EN 1015-7 metoda A
 • Oznaczenie zawartości powietrza w zaprawie przy wydłużonym czasie mieszania PN-EN 1015-7 metoda A
 • Oznaczenie zmniejszenia ilości wody wymagane do uzyskania konsystencji normowej PN-EN 480-13
 • Oznaczenie konsystencji zaprawy po 28 h przetrzymywania
 • Oznaczenie konsystencji świeżej zaprawy PN-EN 1015-4
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania PN-EN 1015-11
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
 • Określenie oporu zaprawy na wciskanie penetrometru po 52 h przetrzymywania PN-EN 1015-9
 • Oznaczenie wartości pH ISO 4316
 • Oznaczenie chlorków rozpuszczalnych w wodzie PN-EN 480-10
 • Oznaczenie zawartości alkaliów (równoważnik Na2O) PN-EN 480-12
 • Oznaczenie zawartości wolnej wody i suchej substancji PN-EN 480-8

Hydroizolacja bitumiczna / grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej / elastyczne wyroby wodochronne

 • Wodoszczelność PN-EN 15820 „N”
 • Giętkość w niskiej temperaturze PN-EN 15813*
 • Odporność na deszcz PN-EN 15816*
 • Odporność na wodę PN-EN 15817*
 • Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze PN-EN 15818*
 • Redukcja grubości powłoki po całkowitym wysuszeniu PN-EN 15819*
 • Właściwości pokrywania rys PN-EN 15812*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Kostka brukowa

 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 1338+AC*
 • Ścieralność na tarczy Böhmego PN-EN 1338+AC*
 • Nasiąkliwość PN-EN 1338+AC*
 • Zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających PN-EN 1338+AC*
 • Kształt i wymiary PN-EN 1338+AC*
 • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej (USRV) PN-EN 1338+AC*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Krawężniki i obrzeża betonowe

 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 1340+AC*
 • Ścieralność na tarczy Böhmego PN-EN 1340+AC*
 • Nasiąkliwość PN-EN 1340+AC*
 • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej (USRV) PN EN 1340+AC*
 • Wytrzymałość na zginanie PN EN 1340+AC*
 • Analiza składu fazowego, dyfraktometria rentgenowska, XRD* DTA/TG lub DSC/TG*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Kruszywa

 • Skład ziarnowy PN-EN 933-1, PN-EN 932-1
 • Zawartość pyłów PN-EN 933-1
 • Kształt ziaren: - wskaźnik kształtu - wskaźnik płaskości PN-EN 933-4, PN-EN 932-3
 • Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego PN-EN 933-6*
 • Zawartość ziaren przekruszonych PN-EN 933-5
 • Opis petrografi czny PN-EN 932-3
 • Badanie petrograficzne (badanie makroskopowe i mikroskopowe na cienkich szlifach) ASTM C295*, RILEM AAR -1.1* GDDKiA PB/3/18*
 • Reaktywność alkaliczna PN-91/B-06714/34, PN-B-06714-46, RILEM AAR -3*, ASTM C1260*, ASTM C1293, ASTM C227*, GDDKiA PB/1/18* GDDKiA PB/2/18*
 • Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
 • Odporność na rozdrabnianie (Los Angeles) PN-EN 1097-2
 • Gęstość ziaren i nasiąkliwość PN-EN 1097-6
 • Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3
 • Zawartość wody PN-EN 1097-5
 • Mrozoodporność PN-EN 1367-1
 • Mrozoodporność - badanie w siarczanie magnezu PN-EN 1367-2
 • Mrozoodporność w soli PN-EN 1367-6
 • Bazaltowa zgorzel słoneczna PN-EN 1367-3
 • Skurcz przy wysychaniu PN-EN 1367-4
 • Odporność na szok termiczny PN-EN 1367-5*
 • Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 196-1, PN-EN 1926*
 • Ścieralność Böhmego PN-EN 14157*
 • Mielność metoda BONDA*
 • Odporność na ścieranie (mikro-Deval) PN-EN 1087-1
 • Polerowalność (PSV) PN-EN 1097-8
 • Zanieczyszczenia lekkie (metoda flotacji) PN-EN 1744-1+A1 p. 14.2
 • Zanieczyszczenia organiczne (metoda zaprawy) PN-EN 1744-1+A1 p. 15.3
 • Uwalniane węglowodory poliaromatyczne metoda instrumentalna*

 

 • Zawartość substancji radioaktywnych wg instrukcji ITB*
  (Badanie wykonywane przez Grupę Badawczą Inżynieria Materiałowa, Centrum Inżynierii Środowiska ➔ Więcej)

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Materiały pomocnicze do badań wyrobów do uszczelniania i napraw konstrukcji betonowych

 • Płyty betonowe PN-EN 1766*
 • Podłoże z zaprawy do badania wyrobów do uszczelniania ISO 13 670*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie lub wapnie

 • Określenie czasu początku i końca wiązania (próbka bez pigmentu + próbka z pigmentem) PN-EN 196-3*
 • Określenia wytrzymałości na ściskanie (próbka bez pigmentu + próbka z pigmentem) PN-EN 196-1*
 • Określenie odporności na alkalia (próbka bez pigmentu + próbka z pigmentem) PN-EN 12878*
 • Mrozoodporność (próbka bez pigmentu + próbka z pigmentem) PN-85/B-04500*
 • Określenie odporności na starzenie (próbka z pigmentem) Procedura własna Łukasiewicz - ICiMB OSiMB*
 • Oznaczenie względnej mocy barwiącej PN-EN 12878 p. 5.6.4*
 • Oznaczenie pozostałości na sicie PN-EN 12878 p. 5.7*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Płyty płaskie włóknisto-cementowe wg PN-EN 12467

 • Określenie wytrzymałości na zginanie metoda mokra PN-EN 12467*
 • Oznaczenie mrozoodporności elementu okładzinowego po 25 cyklach (kat. B i D) PN-EN 12467*
 • Oznaczenie odporności na ciepłą wodę PN-EN 12467*
 • Badanie kąpiel-suszenie po 25 cyklach PN-EN 12467*
 • Określenie wymiarów PN-EN 12467*
 • Określenie gęstości pozornej PN-EN 12467*
 • Określenie przesiąkliwości PN-EN 12467*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Podkłady podłogowe

 • Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 13892-2
 • Wytrzymałość na zginanie PN-EN 13892-2
 • Odporność na ścieranie wg Böhmego PN-EN 13892-3
 • Przyczepność do podłoża PN-EN 13892-8
 • Twardość powierzchniowa PN-EN 13892-6
 • Czas zachowania własności roboczych PN-EN 13454-2
 • Rozlewność PN-EN 12706
 • Skurcz i pęcznienie PN-EN 13454-2
 • Konsystencja świeżej zaprawy PN-EN 13454-2, PN-EN 12706*
 • Zmiany wymiarów podłogowych zapraw szpachlowych PN-EN 13872

* metoda badawcza nieobjęta akredytacją PCA nr AB 054

Systemy ochrony konstrukcji

 • Określenie składu ziarnowego PN-EN 12192-1*
 • Określenie gęstości PN-EN 12190*
 • Określenie czasu tężenia PN-EN 13294*
 • Określenie urabialności - rozpływ zapraw tiksotropowych PN-EN 13395-1*
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12190*
 • Określenie przyczepności do betonu PN-EN 1542*
 • Określenie skurczu i pęcznienia po 56 dniach dla przemieszczeń ograniczonych PN-EN 12617-4*
 • Określenie kompatybilności cieplnej – zamrażanie-rozmrażanie PN-EN 13687-3 
 • Oznaczenie trwałości termicznej PN-EN 13687-4*
 • Określenie absorpcji kapilarnej PN-EN 13057*
 • Skurcz i pęcznienie po 1,3,7,28 i 56 dniach od rozformowania dla przemieszczeń nieograniczonych PN-EN 12617-4*
 • Głębokość wnikania PN-EN 1504-2* PN-EN 1766*
 • Oznaczenie nasiąkliwości i odporności na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej PN-EN 13580*
 • Oznaczenie przepuszczalności pary wodnej PN-EN ISO 7783*
 • Oznaczenie absorpcji kapilarnej i przepuszczalności wody PN-EN 1062-3*
 • Odporność betonu poddanego impregnacji hydrofobizującej na zarażanie rozmrażanie w obecności soli odladzającej PN-EN 1504-2*
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej PN-EN 1770*
 • Oznaczenie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej PN-EN 13579:2004*
 • Głębokość karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową PN-EN 14630*
 • Odporność na karbonatyzację PN-EN 13295*
 • Moduł sprężystości przy ściskaniu PN-EN 13412*
 • Określenie odporności na silną agresję chemiczną PN-EN 13529:2005* (bez zastosowania podwyższonego ciśnienia)
 • Określenie odporności na działanie ścieków komunalnych (roztwory badawcze do uzgodnienia) PN-EN 13529:2005* (bez zastosowania podwyższonego ciśnienia)

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne oparte na spoiwach organicznych według PN-EN 15824

 • Oznaczanie i klasyfi kacja współczynnika przenikania pary wodnej PN-EN ISO 7783
 • Oznaczenie absorpcji wody PN-EN 1062-3
 • Oznaczenie przyczepności PN-EN 1542
 • Oznaczanie trwałości termicznej PN-EN 13687-3

Zaprawy murarskie

 • Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej) PN-EN 1015-1
 • Czas zachowania właściwości roboczych PN-EN 1015-9
 • Czas korekty PN-EN 1015-9
 • Zawartość powietrza PN-EN 1015-7
 • Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy PN-EN 1015-10
 • Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1015-11
 • Wytrzymałość na zginanie PN-EN 1015-11
 • Konsystencja świeżej zaprawy PN-EN 1015-3 lub PN-EN 1015-4
 • Gęstość objętościowa świeżej zaprawy PN-EN 1015-6
 • Określenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym PN-EN 1015-18
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej PN-EN 1052-5:2005*

Zaprawy tynkarskie

 • Czas zachowania właściwości roboczych PN-EN 1015-9
 • Zawartość powietrza PN-EN 1015-7
 • Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy PN-EN 1015-10
 • Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1015-11
 • Wytrzymałość na zginanie
 • Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia PN-EN 1015-12
 • Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania PN-EN 1015-21
 • Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym PN-EN 1015-18
 • Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym
 • Przepuszczalność wody badana na odpowiednim podłożu po wymaganych cyklach sezonowania PN-EN 1015-21
 • Określenie współczynnika przepuszczalności pary wodnej PN-EN 1015-19
 • Gęstość objętościowa świeżej zaprawy PN-EN 1015-6
 • Konsystencja świeżej zaprawy PN-EN 1015-3 PN-EN 1015-4
 • Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) PN-85/B-04500

Uprawnienia

Reprezentanci Grupy Badawczej Beton i Lekkie Kompozyty biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w:

 • Komitecie Technicznym  nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Naturalnego,
 • Komitecie Technicznym  nr 274 ds. Betonu.

Galeria 

 
   

 

Lider Grupy

dr inż. Marzena
Najduchowska

tel.: 12 683 79 96

kom.: 515 053 503

marzena.najduchowska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

Jerzy Balacha

tel.: 12 683 79 46

jerzy.balacha
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównowazonego
​Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona