Łukasiewicz - ICiMB

Gender Equality Plan

Gender Equality Plan

Wdrożyliśmy "Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, którego rolą jest wspieranie działań na rzecz równości płci poprzez dążenie do zniesienia uprzedzeń ze względu na płeć oraz różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Ponadto plan przyczynić ma się do poprawy równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników Instytutu. Założenia planu gwarantują dążenie do równości kobiet i mężczyzn w zakresie rozwoju zawodowego i naukowego, w tym w obszarze badań naukowych i innowacji, przy uwzględnieniu zasad sprawiedliwego wynagrodzenia, bez dyskryminacji ze względu na płeć.

"Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wprowadzony został Zarządzeniem nr 61/2021 Dyrektora Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych przyjął Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) na lata 2022-2026.  Komisja Europejska ustanowiła nowe zasady zobowiązujące jednostki takie jak m.in. instytuty naukowe, ministerstwa czy uczelnie do wdrożenia GEP w swoich organizacjach, co jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w programie Horyzont Europa.

Zdając sobie sprawę z dynamicznych zmian społecznych i respektując wartości Unii Europejskiej chcemy podejmować aktywne działania w obszarze zagadnień równościowych, znosząc istniejące nierówności płci. Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie zasady równości płci, co przekłada się na zachowanie równych szans awansu i rozwoju w dziedzinie badań naukowych i innowacji i może wpływać na poprawę jakości i przydatności ich wyników dla odbiorców końcowych niezależnie od płci. Stworzenie dobrych warunków do rozwoju dla wszystkich (bez względu na płeć) może przyczyniać się także do przyciągania i zatrzymywania ludzi z różnorodnymi kompetencjami, co buduje kluczowy potencjał
i ciekawe środowisko organizacji.

Struktura Planu Równości Płci stworzona została w sposób procesowy – od wstępnej, diagnostycznej analizy danych dotyczących podmiotu, przez ustalenie celów strategicznych i operacyjnych oraz wskaźników ich osiągnięcia, po ustalenie planu działań i harmonogramu ich realizacji wraz z decyzją o sposobach i częstotliwości prowadzenia monitoringu, raportowania i ewaluacji.

Zarządzeniem nr 71/2023 Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 22 maja 2023 r. został powołany Zespół ds. równości
płci w składzie:

  • Anna Olszówka – Przewodniczący,
  • Izabela Jabłońska – Sekretarz,
  • Bogdan Paś – Członek.

Wszystkich zachęcamy do zgłaszania potrzeb i uwag na dedykowanego maila w zakresie tematyki równości płci: gep@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zainteresowanych zgłębieniem wiedzy w zakresie GEP zapraszamy po więcej informacji:

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona