Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Chemia Budowlana i Bezpieczeństwo Pożarowe

Profil

!ENG Flyer!

Grupa Badawcza Chemia Budowlana i Bezpieczeństwo Pożarowe prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo - rozwojowe z zakresu szeroko rozumianej chemii budowlanej.
W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania systemów ociepleń, rekcji na ogień, stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne, klejów do płytek, hydroizolacji, materiałów termoizolacyjnych spoiw oraz spoiw, tynków i klejów gipsowych.
Oferta współpracy z przemysłem wynika z jednej strony z wieloletnich doświadczeń Grupy w zakresie opracowywania i wdrażania tradycyjnych technologii spoiw i wyrobów gipsowych, z drugiej strony zaś uwzględnia najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie. Grupa Badawcza Chemia Budowlana dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym laboratorium badawczym.

Badania systemów ociepleń i ich komponentów (w tym badania do Europejskich oraz Krajowych Ocen Technicznych oraz badania okresowe):

Masy i zaprawy klejące, roztwory gruntujące, masy i zaprawy tynkarskie, farby:

 • Oznaczenie gęstości roztworów gruntujących i farb wg PN-EN ISO 2811-1, ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie gęstości nasypowej zapraw klejowych i tynkarskich wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie gęstości mas i zapraw klejących oraz mas i zapraw tynkarskich wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczeni gęstości objętościowej wg PN-B-04500:1985 p.3.5
 • Oznaczenie przyczepności do podłoża wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie przyczepności do wyrobu do izolacji cieplnej wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie skurczu wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie statycznego modułu sprężystości wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie gęstości pozornej wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie masy powierzchniowej wg ETAG 004 i EAD 040016-00-0404
 • Oznaczenie wielkości (wymiarów) oczek i ilości włókien wg ETAG 004
 • Oznaczenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie wg ETAG 004
 • Oznaczenie wymiarów siatki wg EAD 040016-00-0404
 • Oznaczenie szerokości siatki wg EAD 040016-00-0404
 • Wygląd zewnętrzny wg WO-KOT/04/01 oraz WO-KOT/04/02

Siatki z włókna szklanego:

 • Oznaczenie masy powierzchniowej wg ETAG 004 i EAD 040016-00-0404
 • Oznaczenie wielkości (wymiarów) oczek i ilości włókien wg ETAG 004
 • Oznaczenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie wg ETAG 004
 • Oznaczenie wymiarów siatki wg EAD 040016-00-0404
 • Oznaczenie szerokości siatki wg EAD 040016-00-0404
 • Oznaczenie dokładności tkania wg EAD 040016-00-0404*

* Poza zakresem akredytacji AB054

Piany poliuretanowe:

 • Oznaczenie czasu zaniku przyczepności wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie czasu cięcia wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie gęstości wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścianie I modułu sprężystości wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych w warunkach laboratoryjnych wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych przy modyfikowanej grubości aplikacji wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych przy modyfikowanym czasie otwartym wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych przy modfikowanych waruunkach aplikacji – wysoka temperature wg EOTA TR046*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejowych przy modfikowanych waruunkach aplikacji – niska temperature wg EOTA TR046*

* Poza zakresem akredytacji AB054

Systemy ociepleń:

 • Oznaczenie wodoszczelności wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie wodochłonności wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, EAD 040287-00-0404.
 • Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404
 • Odporność na uderzenie ciałem twardym wg PN-B-10027:1993
 • Oznaczenie odporności na uderzenie (ciałem twardym i ciałem miękkim) wg EAD 040287-00-0404.*
 • Oznaczenie odporności na uderzenie (ocena mikroskopowa) wg PN-EN 13497:2018-10*
 • Odporność na przebicie (metoda Perfotest) wg ETAG 004
 • Oznaczenie odporności na uderzenie wg EOTA TR001*
 • Oznaczenie przepuszczalności pary wodnej wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404, PN-EN 7783
 • Oznaczenie przenikania pary wodnej wg PN-EN 12086
 • Oznaczenie przyczepności warstwy zbrojonej do wyrobu termoizolacyjnego wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404
 • Oznaczenie przyczepności po starzeniu wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404
 • Oznaczenie odporności na obciążenie wiatrem polegające na przeciąganiu łączników przez wyrób do izolacji cieplnej wg ETAG 004, EAD 040083-00-0404, EAD 040087-00-0404

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Badania ogniowe – RNO, NRO, pozostałe

Reakcja na ogień (RNO):

 • PN-EN ISO 1182:2020-11 "N"
  „Badania reakcji na ogień wyrobów -Badanie niepalności”
 • PN-EN 13823:2020-11 "N"
  „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”
 • PN-EN ISO 9239-1:2010 "N"
  „Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”
 • PN-EN ISO 11925-2:2020-09 "N"
  „Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”
 • PN-EN 13501-1:2019-02*
  „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”

 

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

* Poza zakresem akredytacji AB054

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne (NRO):

 • PN-B-02867:2013-07 „Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”
 • BS 8414-1:2020 “Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrat

Pozostałe:

 • Badania odpadania pod wpływem ognia – badania zgodnie z wymaganiami paragrafu 225 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Kleje do płytek:

 Kleje cementowe

 • Oznaczanie wytrzymałość początkowej na rozciąganie wg PN-EN 1348 “N” oraz EN 12004-2
 • Oznaczenie trwałości w warunkach kondycjinowania / starzenia termicznego wg PN-EN 1348 “N” oraz EN 12004-2
 • Oznaczenie trwałości w warunkach działania wody/wilgoci wg PN-EN 1348 “N” oraz EN 12004-2
 • Oznaczenie trwałości w warunkach zamrazania rozmrażania wg PN-EN 1348 “N” oraz EN 12004-2
 • Oznaczenie spływu wg PN-EN 1308 oraz EN 12004-2
 • Oznaczanie czasu otwartego wg PN-EN 1346 oraz EN 12004-2
 • Oznaczanie odkształcenia poprzecznego wg PN-EN 12002 oraz EN 12004-2
 • Oznaczanie wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 1324, PN-EN 12003 oraz EN 12004-2

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Kleje dyspersyjne

 • Oznaczenie początkowej wytrzymałości na ścinanie wg PN-EN 1324, EN 12004-2,
 • Oznaczenie przyczepności po zanurzeniu w wodzie wg PN-EN 1324, EN 12004-2, PN-EN 1324
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścianie po starzeniu termicznym wg PN-EN 1324, EN 12004-2,
 • Oznaczenie wytrzymałosci w podwyższonej temperaturze wg PN-EN 1324, EN 12004-2,
 • Oznaczenie spływu wg PN-EN 1308 oraz EN 12004-2
 • Oznaczanie czasu otwartego wg PN-EN 1346 oraz EN 12004-2

Kleje na baize żywic reaktywnych

 • Oznaczenie wytrzymałosci początkowej na ścinanie wg EN 12004-2
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie poo zanurzeniu w wodzie wg PN-EN 12003, EN 12004-2
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie po szoku termicznym wg PN-EN 12003, EN 12004-2
 • Oznaczenie spływu wg PN-EN 1308 oraz EN 12004-2
 • Oznaczanie czasu otwartego wg PN-EN 1346 oraz EN 12004-2

Masy uszczelniające:

Masy uszczelniające

 • Oznaczanie przyczepności początkowej wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie przyczepności po kontakcie z wodą wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie przyczepności po starzeniu termicznym PN-EN 14891
 • Oznaczanie przyczepności po cyklach zamrażania-rozmrażaniaj wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie przyczepności po oddziaływaniu wody wapiennejj wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie przyczepności po oddziaływaniu wody chlorowanej wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie zdolności do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 14891
 • Oznaczanie zdolności do mostkowania pęknięć w niskich oraz bardzo niskich temperaturach wg PN-EN 14891*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Materiały termoizolacyjne:

Materiały termoizolacyjne

 • Oznaczenie wymiarów (długość, szerokość) wg PN-EN 822
 • Oznaczenie wymiarów (grubość) wg PN-EN 823
 • Oznaczenie prostokątności wg PN-EN 824
 • Oznaczenie płaskości wg PN-EN 825
 • Oznaczenie zachowania przy ściskaniu wg PN-EN 826
 • Oznaczenie gęstości pozornej wg PN-EN 1602*
 • Oznaczenie stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50 % wilgotności względnej) wg PN-EN 1603*
 • Oznaczenie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności wg PN-EN 1604*
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie wg PN-EN 1607
 • Oznaczenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu wg PN-EN 1609 oraz PN-EN ISO 29767
 • Oznaczenie przenikania pary wodnej wg PN-EN 12086
 • Oznaczenie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu próbki wg PN-EN 12087
 • Oznaczenie zachowania przy zginaniu wg PN-EN 12089
 • Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie oraz moduły przy ścinaniu wg PN-EN 12090*

* Poza zakresem akredytacji AB054

Spoiwa, tynki oraz kleje gipsowe:

Spoiwa, tynki oraz kleje gipsowe:

 • Analiza sitowa (stopień rozdrobnienia) wg PN-EN 13279-2
 • Skłąd ziarnowy wg PN-EN 13963
 • Oznaczenie stosunku woda/ spiowo  wg  PN-EN 13279-2
 • Oznaczenie czasu wiązania  wg PN-EN 13279-2, PN-EN 13963
 • Oznaczenie czasu zużycia wg PN-EN 14496
 • Ozanczenie przyczepności/spójności wg PN-EN 13963
 • Oznaczenie przyczepności wg PN-EN 13279-2, PN-EN 12860, PN-EN 14496
 • Oznaczenie wytrzymałosci na zginanie i ściskanie wg PN-EN 13279-2
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie (obciązenie niszczące) wg PN-EN 13963
 • Oznacznie odporności na pękanię wg PN-EN 13963
 • Oznaczenie twardości wg PN-EN 13279-2
 • Oznaczenie wg pH PN-EN 12860
 • Oznaczenie stabilności wymiarowej taśmy papierowej wg PN-EN 13963*
 • Oznaczenie wytrzymałości taśmy papierowej na rozrywanie wg PN-EN 13963*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Zaprawy do spoinowania:

Zaprawy do spoinowania:

 • Oznaczneie dporności na ścieranie PN-EN 12808-2*
 • Oznaczenie wytrzymałosci na zginanie i ściskanie PN-EN 12808-3*
 • Oznaczenie skurczu PN-EN 12808-4*
 • Oznaczenie absorpcji wody PN-EN 12808-5*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

 

Uprawnienia

Reprezentanci Grupy Badawczej Chemia Budowlana i Bezpieczeństwo Pożarowe biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych zarówno krajowego jak i europejskiego komitetu normalizacyjnego:
 • aktywny udział w pracach EOTA PT4 „Fire”,
 • reprezentujemy Polskę i uczestniczymy w pracach Europejskiego Komitetu Technicznego CEN/TC 241 "Gypsum and gypsum based products",
 • uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów Gipsowych,
 • bierzemy udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 184 ds. Klejów.

 

p.o. Lidera Grupy

mgr inż. Szymon Kasprzyk

tel.: 12 683 79 78

szymon.kasprzyk
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Zrównowazonego
​Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona