Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Beton Komórkowy i Prefabrykowany

Profil

Grupa Badawcza Beton Komórkowy i Prefabrykowany jest kontynuatorem działalności Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów CEBET. Pełni funkcję Laboratorium Badawczego w rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz prowadzi działalność w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania nowych technologii i wdrożeń. Do zakresu działalności naukowo – badawczej zalicza się prace nad betonem kruszywowym i komórkowym, wyrobami prefabrykowanymi z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego i materiałami budowlanymi. Grupa ta prowadzi także produkcję doświadczalną od skali laboratoryjnej do półtechnicznej w zakresie nowych technologii betonów. Dodatkowo wykonywane są usługi badawcze i ekspertyzy w zakresie technologii i określania właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych.

Grupa Badawcza Beton Komórkowy i Prefabrykowany posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną, znaczny potencjał badawczy i wieloletni dorobek naukowy i wdrożeniowy w dziedzinie technologii betonu komórkowego i betonu kruszywowego oraz technologii wytwarzania prefabrykatów z betonu.

Usługi badawcze

Nowość! Badanie nośności pod dominującym obciążeniem podłużnym elementów zbrojonych z betonu komórkowego

wg normy PN-EN 1740:2000. Dowiedz się więcej!

Opracowanie technologii i ich zmian oraz rozwiązywanie problemów w procesach technologiczny przy wytwarzaniu betonów kruszywowych, samozagęszczalnych i komórkowych. Szeroko pojęte badania wszystkich rodzajów betonów prowadzone przy pracach badawczo-rozwojowych np.: podczas wprowadzania zmian, modyfikacji lub wprowadzania nowej technologii.

Usługi laboratoryjne

Akredytowane i nie akredytowane badania właściwości fizykotechnicznych wyrobów betonowych niezbędnych między innymi przy wprowadzaniu produktu na rynek

 • Autoklawizowany beton komórkowy 
 • Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego Elementy drobnowymiarowe EN 771-4
 • Elementy murowe z betonu kruszywowego (elementy ścienne drobnowymiarowe) EN 771-3
 • Wyroby metalowe: - pręty stalowe do zbrojenia betonu - kratownice stalowe zgrzewane - siatki stalowe zgrzewane EN ISO 15630-1; EN ISO 15630-2
 • Belki nadprożowe z wyłączeniem belek nadprożowych stalowych – badania akredytowane oraz notyfikowane EN 846-9; EN 846-11
 • Elementy kanałów odwadniających nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - korytka - kratki i pokrywy - badania akredytowane oraz notyfikowane EN 1433
 • Elementy przykrywające studzienek włazowych i niewłazowych z betonu (niezbrojonego i zbrojonego włóknem stalowym) i żelbetowych EN 1433
 • Rury i kształtki (bezciśnieniowe): - betonowe – żelbetowe EN 1916
 • Beton (zwykły, lekki, ciężki) EN 206+A2
 • Betonowa kostka brukowa EN 1338
 • Krawężniki EN 1340
 • Płyty brukowe EN 1339
 • Wyroby i materiały budowlane - beton komórkowy – styropian
 • Popiół lotny
 • Domieszki do betonu

Badania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakres akredytacji AB 054 dostępny tutaj oraz pca.gov.pl

Uprawnienia

Pracownicy Grupy badawczej Beton Komórkowy i Prefabrykowany posiadają szczegółową znajomość istniejących norm zharmonizowanych i metod badań dotyczących  wyrobów budowlanych w szczególności wyrobów prefabrykowanych z betonów poprzez czynne uczestnictwo w Komitetach Technicznych  PKN.

 • CEN TC 177 Zbrojone elementy prefabrykowane z betonu komórkowego i z betonu na kruszywach lekkich
 • CEN TC 125 Mury
 • Komitet Techniczny KT 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
 • Komitet Techniczny 195 ds. Prefabrykatów z Betonu
 • Komitet Techniczny 196 ds. Cementu i Wapna
 • Komitet Techniczny 233 ds. Konstrukcji Murowanych
 • Komitet Techniczny 274 ds. Betonów
 • Komitet Techniczny KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych

Pracownicy współpracują z Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Autoklawizowanego Betonu Komórkowego – European Autoclaved Concrete Association (EAACA), uczestnicząc czynnie w pracach tego Stowarzyszenia, których celem jest opracowywanie norm dotyczących metod badawczych i wymagań dla wyrobów gotowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Normy te następnie Stowarzyszenie rekomenduje odpowiednim Komitetom Technicznym CEN.

Lider Grupy

dr inż. Katarzyna
Łaskawiec

tel.: 22 811 19 73

kom.: 731 731 446

katarzyna.laskawiec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji 

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona